Op 21 november 2019 organiseert BEON de eerste van vier bijeenkomsten over de verduurzaming van de procesindustrie in Overijssel met bio-energie. Eppo Bolhuis, voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging van Ketelleveranciers zal dan een voordracht houden en ingaan op de huidige stand van zaken en op belangrijke vragen op het gebied van financiële haalbaarheid, de SDE++, beschikbaarheid van biomassa, emissies en duurzaamheid.

De eerste bijeenkomst is in Balkbrug en duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur. De NBKL zorgt samen met BTG voor de organisatie.

Bedrijfsleven voor stevige duurzaamheidsopgave

In de komende jaren zal in de provincie Overijssel de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van aardgas sterk verminderd moeten worden. In 2017 werd volgens de klimaatmonitor 380 miljoen m3 aardgas geleverd aan de industrie in Overijssel, hiervan wordt geschat dat EU-ETS-bedrijven 230 miljoen m3 aardgas gebruiken. Het substantieel verlagen van deze hoeveelheid is een enorme opgave. Bedrijven zullen hun energiegebruik moeten verlagen en meer duurzame energie moeten gebruiken. Kernpartners werken samen om deze doelstellingen te halen. VNO-NCW richt zich op energiebesparing bij bedrijven (doelstelling is 2,5% oftewel ongeveer 4 PJ), terwijl BEON is belast met de opwekking van duurzame energie (doelstelling 10 PJ erbij). Voor bedrijven die hoge temperatuur proceswarmte nodig hebben, is biomassa vaak de enige wijze waarop deze vraag verduurzaamd kan worden (PBL-rapport). Ervaring leert dat veel bedrijven nog onbekend zijn met de mogelijkheden die bio-energie biedt. Ook spelen vragen met betrekking tot duurzaamheid, beschikbaarheid van biomassa en emissies, een rol.

Voorlichting en ontwikkeling business cases

Strategie is om voorlichtingssessies te organiseren en bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van businesscases voor verduurzaming van de proceswarmte. Een selectie van bedrijven zal worden gemaakt aan de hand van bekende grootgebruikers en de lijst van ETS-bedrijven en bedrijven die Meerjarenafspraken gemaakt hebben met betrekking tot energiebesparing. In het totaal zijn dit een kleine 50 bedrijven in de sectoren chemische industrie, diervoederindustrie, kunststofindustrie, verpakkingsindustrie, algemene productie, voedingsindustrie, textielindustrie.

Tijdens de activiteiten zal een analyse gemaakt worden van de mogelijke knelpunten en zal aangegeven worden op welke wijze deze opgelost zouden kunnen worden. In de uitvoering zal zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij lopende bedrijventerreinen aanpakken vanuit het bedrijven- en industriecluster, vooral met het oog op restwarmtebenutting en energiebesparing.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief en hier voor de brochure Stoom uit bioketels.

Lees meer op:
Veel gestelde vragen bio-energie, FAQ
– Nieuwe Energie Overijssel
– Biocentrale Brouwer levert stoom aan kaasfabriek