MISSION STATEMENT

Uitgangspunten

Biomassa is een belangrijke bron van duurzame energie in Oost Nederland. In de komende twintig jaar wordt een sterke stijging voorzien van de hoeveelheid biomassa dat ingezet wordt voor de productie van energie, chemie en materialen. De inzet van biomassa draagt bij aan de oplossing voor (a) de eindigheid van fossiele grondstoffen en (b) het klimaatprobleem. Ook helpt het (c) bij de realisatie van een circulaire, biobased economie. Een belangrijke voorwaarde is dat de biomassa hernieuwbaar is en duurzaam wordt geproduceerd. Dit betekent dat de emissies van broeikasgassen van biomassaketens substantieel lager zijn dan die van het fossiele alternatief. De BEON deelnemers onderschrijven de toepassing van hernieuwbare duurzame biomassa in hun bedrijfsvoering.

Handelingskader

Hernieuwbaar en duurzaam betekent dat de BEON deelnemers (verklaren) alleen biomassa (te) gebruiken die voldoet aan de duurzaamheidscriteria zoals bijvoorbeeld geformuleerd in NTA8080-1:2015. Dit wil zeggen dat de minimale vermindering van broeikasgas emissie bij gebruik van vaste biomassa over de toegepaste ketens minstens 70% is, en dat de productie van de biomassa voldoet aan eisen op het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, emissies naar bodem, water en lucht, welvaart en welzijn.

Bij inzet van biomassa met een input capaciteit van meer dan 20 MW (7.2 ton/uur) kunnen BEON leden de duurzaamheid van de gebruikte biomassa aantonen door overlegging van een Better Biomass (NTA8080) of vergelijkbaar certificaat. In sommige situaties zal dit voor bepaalde reststromen administratief niet mogelijk zijn. Voor deze stromen zullen BEON leden actie nemen om dit alsnog mogelijk te maken.

Bij een input capaciteit van minder dan 20 MW mag ook op een andere wijze aanneembaar worden gemaakt dat de biomassa duurzaam is geproduceerd volgens de criteria van NTA8080, bijvoorbeeld door self assessment. BEON deelnemers die niet zelf biomassa toepassen maar optreden als onderzoeker, adviseur, leverancier, etc. promoten in hun werkzaamheden duurzame toepassing van biomassa.

Betrekken omgeving

BEON heeft onder leiding van Dr. Maarten Arentsen van de Universiteit Twente gekeken hoe de sociale acceptatie van bio-energieprojecten verbeterd kon worden. Een van de aanbevelingen was om projecten te beschouwen als “common good” en om actief de omgeving te betrekken bij het ontwerp van bio-energieprojecten. BEON-deelnemers hebben naar aanleiding van dit onderzoek deze benadering omarmd en passen deze sindsdien toe bij de ontwikkeling van bio-energieprojecten.

Taskforce Duurzaamheid

Voor het analyseren van belangrijke duurzaamheidsvraagstukken heeft het cluster een taskforce duurzaamheid ingesteld. Deze wordt gevormd door deskundigen van het cluster versterkt door externe experts van Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. De taskforce adviseert het cluster hoe om te gaan met de duurzaamheidskwesties. Ook beantwoordt ze vragen uit de samenleving en heeft ze geholpen bij het opstellen van FAQ over de inzet van biomassa.

Video Explainer Biomassa

Klik op de foto hieronder voor de explainer-video over het gebruik van biomassa in Oost Nederland.