OVER ONS

OVER ONS

Waar we voor staan

Mission statement

Biomassa is een belangrijke bron van duurzame energie in Oost Nederland. In de komende twintig jaar wordt een sterke stijging voorzien van de hoeveelheid biomassa dat ingezet wordt voor de productie van energie, chemie en materialen. De inzet van biomassa draagt bij aan de oplossing voor (a) de eindigheid van fossiele grondstoffen en (b) het klimaatprobleem. Ook helpt het (c) bij de realisatie van een circulaire, biobased economie.

Een belangrijke voorwaarde is dat de biomassa hernieuwbaar is en duurzaam wordt geproduceerd. Dit betekent dat de emissies van broeikasgassen van biomassaketens substantieel lager zijn dan die van het fossiele alternatief. De BEON deelnemers onderschrijven de toepassing van hernieuwbare duurzame biomassa in hun bedrijfsvoering. Voor meer details zie: Handelingskader 

Doelstelling

Het doel van het Bio-energiecluster Oost-Nederland is enerzijds het bevorderen van bio-energie in Oost-Nederland en anderzijds het bevorderen van de ontwikkeling van bio-energietechnologieën. Het cluster wil dit doel bereiken door het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instituten en bedrijven in Oost-Nederland.

Oost-Nederland is groen en gaat voor groen

Oost-Nederland is een groen gebied. Het bezit uitgebreide landgoederen met vele bossen. Het platteland staat bekend om zijn vele houtwallen. De dorpen en steden hebben van oudsher parken en kennen veel groen in de bebouwde omgeving. Kortom, Oost-Nederland is rijk aan biomassa. Door de kracht van de zon groeit de hoeveelheid biomassa elk jaar weer bij. Daarnaast zijn er belangrijke biomassastromen uit de landbouw, de agro-industrie, de houtindustrie en uit diverse afvalstromen die voor een belangrijk deel nog onvoldoende benut worden als energiebron. Biomassa is een goed toepasbare hernieuwbare en duurzame energiebron voor deze en toekomstige generaties. Met extra inspanning en met goede samenwerking, moet het mogelijk zijn om de helft van de klimaatdoelstelling van Oost-Nederland te bereiken met de inzet van bio-energie. Bio-energie is belangrijk voor Oost-Nederland, nu en in de toekomst.

Sterk innovatief

Grote uitdagingen staan de wereld te wachten op energiegebied. Huidige technieken schieten tekort. Zowel de voortdurende verbetering van bestaande systemen als de ontwikkeling van nieuwe omzettingsroutes blijven nodig. In Oost-Nederland is een unieke combinatie aanwezig van kennisinstituten, technologie-ontwikkelingsbedrijven en duurzame energiebedrijven met internationale naam en faam op het gebied van hoogwaardige bio-energiesystemen. Door goed samenspel tussen deze partijen kunnen duurzame energietoepassingen en belangrijke innovaties snel en effectief doorgevoerd worden van concept naar eindgebruik.

Invulling

Het cluster wil als maatschappelijke partij de regionale overheid ondersteunen bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen. Het cluster heeft een convenant getekend met de provincie Overijssel waarbij over en weer afspraken zijn gemaakt met concrete gezamenlijke doelstellingen en wederzijdse toezeggingen. Het cluster wil daarnaast een vruchtbare voedingsbodem zijn voor het ontwikkelen van nieuwe bio-energietechnologieën.

De samenstelling

Het cluster is samengesteld uit bio-energiepartijen die elkaar qua eigenschappen goed aanvullen. Bijzonder is dat de gehele productieketen van brandstof tot eindproduct wordt afgedekt. Dit is ook het geval voor de technologie ontwikkelingsketen. Partijen in het cluster dekken samen het hele traject af van pril concept tot commerciële installatie. Dit maakt het samenwerkingsverband uniek in Nederland en daarbuiten.