Verkenning

Oud-wethouder Tom Vleerbos heeft in opdracht van de RES-Twente een verkenning gedaan om een coalitie te vormen met 7 gemeenten, Cogas, Twence en BEON. De gemeenten hebben deze onlangs besproken. Vijf actielijnen zijn daaruit voortgekomen: (1) aanpassen van de RO-regels, (2) aanwijzen van locaties voor mestvergisting, (3) analyseren van de invoedingsmogelijkheden in het netwerk, (4) kennisontwikkeling en gezamenlijke aanpak en (5) inrichten van een kennisplatform.

Uitwerking

In maart en april zijn Twentse gemeenten – onder leiding van Ineke Nijhuis en Merlinn van Nieuwkuijk – bijeengeweest om de actielijnen vorm te geven. Hieronder, in vereenvoudigde taal, de belangrijkste punten:

  • Actielijn 1: Uniformeren van ruimtelijke regels. Er zijn nu grote verschillen per gemeente. Bij het uniformeren zal gekeken worden naar mogelijk maken van (boerderij) vergisters en het meevergisten van mest van omliggende boerderijen, Verder naar lokaal eigenaarschap en het gebruik van het biogas.
  • Actielijn 2: Vinden van locaties voor grootschalige vergisters. Bij grootschalige systemen is meer mogelijkheid voor volledige mestverwaarding.
  • Actielijn 3: Groengas kan gebruik maken van bestaande infrastructuur. Beperkingen in het net kunnen bepalend zijn voor de te maken keuzes.
  • Actielijn 4: Afstemming met andere gebiedsprocessen.  Andere ambtenaren zouden geïntroduceerd moeten worden in het biogas dossier.
  • Actielijn 5: Bouwen aan een kennisplatform. Dit kennisplatform kan extern belegd worden om de toegankelijkheid te vergroten en te zorgen dat er een kennisstroom wordt georganiseerd “van buiten naar binnen”.

Positie BEON

In het Verkenningsrapport (concept) van oud-wethouder Tom Vleerbos wordt gepleit voor meer betrokkenheid van BEON. Het samenwerkingsverband denkt graag daarin mee. Ze ziet veel in de voorgestelde actielijnen. Op verschillende punten heeft ze al een bijdrage geleverd. Bijvoorbeeld met kennissessies op het gebied van infrastructuur en financiering. Op dit moment is ze in gesprek met de provincie voor het vormgeven van een kennisplatform.

Zie ook:

FAQ-Vergistingsinstallaties
Verslag Nieuwe Energiedag Oost-Nederland – Oktober 2023
Kennissessie biogashubs – December 2023
Kennissessie infrastructuur bioags en groengas – Februari 2024
Kennissessie groen gas Rabobank – April 2024
Rapport Vorming coalitie biogroengas – CONCEPT