De biomassadiscussie raakt ook de politiek in Zwolle. Dit is aanleiding geweest voor Gedeputeerde Staten om de financiering tijdelijk stop te zetten. In haar persbericht geeft ze haar zorgen over duurzaamheid van vooral houtige biomassa aan. Ze begrijpt dat een afstandseis niet meer mogelijk is vanwege Europese marktregels. Ze geeft echter ook aan dat biomassa een belangrijk onderdeel vormt van de energieplannen van de provincie en dat ze de inzet daarom zo snel mogelijk weer wil hervatten wanneer de REDII van kracht wordt. Vanuit Brussel komen namelijk strengere duurzaamheidseisen. Hopelijk kan dit het ongemak over de inzet van biomassa wegnemen. Dat het duurzaam moet zijn, is eerder ook afgesproken in het Klimaatakkoord dat de provincies hebben ondertekend.

Wel degelijk strenge duurzaamheidseisen

In het persbericht staat vermeld dat het gebruik van hout omstreden is, omdat onvoldoende kan worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout in de centrales wordt gebruikt. Dit klopt echter niet voor provincieprojecten, Energiefondsprojecten of voor projecten waar BEON-deelnemers bij zijn betrokken. Hierbij wordt de NTA8080 norm gehanteerd. Deze is Europees toegestaan en vaste eis bij provincie- en Energiefondsprojecten. Ook is de norm opgenomen in de gedragscode van BEON. Daarin staan strenge eisen ten aanzien van de duurzame herkomst van het hout.

De NTA 8080-norm stelt ook strenge limieten aan het CO2-verlies bij aanvoer en voorbewerking. Daarom klopt de bewering dat veel CO2 verloren gaat bij transport ook niet. Deze is immers aan regels gebonden. Biomassa van te ver halen, mag niet. Dan wordt de 30%-reductie eis niet gehaald. Met deze norm wordt de inzet van lokale biomassa gestimuleerd. In feite is de km-norm helemaal niet nodig, volgens de Taskforce Duurzaamheid. Energiefonds en provincie deden het eigenlijk al veel beter dat ze zelf dachten met de duurzaamheidsnorm.

Vergisting ook geraakt

De maatregel raakt tijdelijk ook vergistingsprojecten. Alleen vergisting van eigen mest wordt toegestaan. Dit is een effect van de recente aflevering van het programma de Vuilnisman, waarin misstanden in de afvalsector aan de kaak worden gesteld. Als bedrijvers van vergistingsinstallaties zich echter aan duurzaamheidseisen en gedragscodes als NTA8080 houden, dan blijft de herkomst van alle vergistingsmateriaal traceerbaar en controleerbaar. In de RES is vooral uitgegaan van de inzet van mest en is juist gepleit voor mono-mestvergisting zonder co-vergistingsmateriaal.

Zie verder:
Krantenbericht 9 april: Provincie onderbreekt financiering bio-energie projecten
FAQ over biomassa
Bart Strengers (PBL) over houtige biomassa: uitfaseren nog zeer onverstandig
Bio-energie voor warmtenetten mogelijk maken met convenant voor verantwoorde inzet
RES Twente borgt bijdrage vergisting voor duurzame doelen