Belangrijke rol biomassa

Zonder biomassa is het niet mogelijk om energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Daarmee lijkt voor biomassa een belangrijke rol weggelegd in een klimaatneutrale, circulaire economie. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en het gebruik van verschillende soorten biomassa voor energie, chemie en materiaaltoepassingen. Hoeveel duurzame biomassa in de toekomst beschikbaar is en welke toepassingsmogelijkheden verantwoord zijn, hangt vervolgens sterk af van het perspectief dat men hanteert. Dit concludeert PBL in haar recente rapport over de beschikbaarheid en opvattingen van biomassa.

Opvattingen lopen sterk uiteen

Over wat duurzame biomassa uit land- en bosbouw is en waarvoor het gebruikt mag worden lopen de opvattingen zeer uiteen. De verschillende opvattingen en de achtergrond waaruit ze voortkomen, zijn op een mooie wijze weergegeven door Gemeynt en MSG Strategies.

Beschikbaarheid

Over de beschikbaarheid van biomassa is veel geschreven. Grote potentiestudies zijn regionaal, nationaal en internationaal uitgevoerd. Hoeveel biomassa er echter beschikbaar is, lijkt ook sterk af te hangen van de opvattingen die men heeft.

Punten van overeenstemming

Er zijn zeker ook punten van overeenstemming. De klimaatdoelen worden niet ter discussie gesteld. Men vindt dat zorgvuldig met de bodem moet worden omgegaan. Hout kan en mag onder voorwaarden worden geoogst. Voor biomassa is een blijvende rol weggelegd als materiaal en als grondstof voor de chemie. Als energetische toepassing onvermijdelijk is om de klimaatdoelen te halen, dan bij voorkeur waar alternatieven moeilijk beschikbaar zijn. Het vertrouwen in de duurzaamheid van biomassa is het grootst wanneer deze afkomstig is uit Nederland, en ook groter wanneer deze afkomstig is uit de EU en niet uit de rest van de wereld.

Aandachtspunten voor duurzaamheidskader biomassa

De grote ranges in beschikbaarheid van en behoefte aan duurzame biomassa en de verschillende visies daarop vormen een uitdaging voor het vormgeven van het duurzaamheidskader. Het PBL benoemt daarom een aantal aandachtspunten die in het kader meegenomen kunnen worden. Zo blijft het belangrijk aandacht te besteden aan de verhalen van ernstige ontbossing en malafide bosbouwondernemers.

Zie voor het volledige rapport, op de PBL-website.
Voor FAQ over duurzaamheid biomassa, zie ook de BEON-website.