Veel inspiratie en kennisdeling tijden de Nieuwe Energiedag Oost Nederland

Tijdens Nieuwe Energiedag Oost Nederland op 1 november kwamen 150 deelnemers bijeen om kennis te delen op het gebied van duurzame energieopwekking. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op bio-energie, ging het nu vooral om knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie. Voor de verduurzaming van de energievraag moet steeds meer gezocht worden naar combinaties van verschillende duurzame energiebronnen en naar de mogelijkheden om tijdig te schakelen tussen zon en wind, warmte en mobiliteit. Ook biomassa en andere vormen van duurzame energieopslag spelen een belangrijke rol bij het in balans brengen van vraag en aanbod van energie. Ook ditmaal organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland deze dag in nauwe samenwerking met het programma Nieuwe Energie Overijssel van de Provincie.

 

10 jaar werken aan energie

Na de ontvangst op het provinciehuis gingen de deelnemers uiteen voor excursies. De eerste groep bracht een bezoek aan de Brouwer bio-energiecentrale in Balkbrug. Deze 8 MWth houtgestookte industriële energie-installatie is vorig jaar in bedrijf genomen en levert een combinatie aan energieproducten: stoom aan Friesland Campina, elektriciteit aan het net en straks warmte aan een drooginstallatie voor diervoer. De tweede bus ging richting Bathmen, naar de mestvergistingsinstallatie van Nijkamp. Deze installatie is onlangs gebouwd en produceert biogas voor duurzame warmte in Deventer, dikke fractie mest voor op het land, een fosfaat meststof, een stikstofkunstmest stof en een mineraal arme dunne fractie (irrigatiewater). De derde groep bracht een bezoek aan de energieproeftuin in de wijk Berkum bij Zwolle. In deze proeftuin worden verschillende technieken getest om de warmtevoorziening in woningen te verduurzamen.

Na deze excursies kwam iedereen weer tezamen op het Provinciehuis voor het vervolg van de dag. André van der Zee leidde de zaal door het plenaire programma waarbij volop aandacht was voor het 10-jarig jubileum van BEON en de plannen van de stichting voor de toekomst. BEON bestuurder René Venendaal lichtte de ambities toe voor de verduurzaming van de energievoorziening en de installaties die daarvoor gebouwd zouden moeten worden.

Daarna volgden lovende woorden voor de activiteiten BEON van Gedeputeerde Annemieke Traag. Zij benadrukte het belang van de versnelling voor de energietransitie waaraan BEON volop werkt en feliciteerde het samenwerkingsverband met het jubileum.

Kansen en belemmeringen

Ook vanuit het onderwijs wordt er volop aan nieuwe energie gewerkt. Richard van Leeuwen, lector Duurzame Energievoorziening bij Saxion Hogescholen, gaf met een presentatie zijn visie op de kansen en belemmeringen die er spelen bij de energietransitie. Geïllustreerd met mooie afbeeldingen.

Hierna volgde een paneldiscussie en werd de zaal aangezet tot interactie. Hieruit werd duidelijk dat we elkaar nodig hebben om de grote opgave aan te kunnen en om tot versnelling te komen. Ria Kalf, van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, viel het op hoe goed er samengewerkt wordt in Oost-Nederland. De eerste exemplaren van het jubileumboek ’10 jaar samenwerken aan nieuwe energie’ werd hierna door BEON coördinator Frans Feil aangeboden aan alle leden van de Alliantie binnen het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel”.  Hiermee werd het plenaire deel afgesloten en ging men uit elkaar voor de parallel sessies.

De deelnemers konden kiezen uit drie themaworkshops. Deze workshops bestonden allen uit een aantal deelpresentaties die aan het thema hingen. Hieronder vindt u de workshops met de bijbehorende presentaties.

Parallelsessie 1: Hybride warmtesystemen 

In deze sessie kwamen voorbeelden uit Almelo, Hengelo en Enschede aan de orde van fraaie combinaties van verschillende energiebronnen en buffersystemen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening voor bedrijven en woningen. Warmtebedrijven bouwen aan smart grids en laten zien hoe warmte van verschillende temperatuur efficiënt ingezet kan worden voor industrie en ruimteverwarming.

 

 

 

 

Parallelsessie 2: Balanceren op het gas- en elektriciteitsnet 

In deze sessie komen voorbeelden aan de orde van invoeding van verschillende vormen van energie op het elektriciteit- en gasnet. Welke mogelijkheden heeft een netbeheerder om balans te houden op het net? Welke praktische oplossingen worden al toegepast? Ook worden de mogelijkheden besproken voor opslag en omzetting in andere vormen van energie, met voorbeelden uit Duitsland en eigen land.

Parallelsessie 3: Combinaties van energie en materialen 

In deze sessie komen actuele projecten naar voren die afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Twence, als grootste producent van duurzame energie in Oost-Nederland, laat zien dat met een combinatie van energiebronnen duurzame warmte en elektriciteit opgewekt kan worden. Ook worden plannen gepresenteerd voor de inzet van CO2 bij tuinders. De laatste twee presentaties gaan over de beschikbaarheid van vers biomassa materiaal voor energie en materialen uit bos- en landschapsbeheer en de lokale productie van houtpellets in Overijssel.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel. Hierbij werden nieuwe verbindingen gelegd en nog veel doorgepraat over de vele onderwerpen die gedurende dag belicht zijn. Een ding is duidelijk: In Oost-Nederland zit veel energie om samen aan nieuwe energie te werken!

Klik hier voor het boekje 10 jaar Bioenergiecluster Oostnederland

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage vanuit EFRO.