De Universiteit Twente is druk bezig met het werven van mensen voor de uitvoering van het OCRI bioenergieprogramma. Ook zijn consortia opgericht met bedrijven in de regio en met Wageningen. Projecten zullen binnenkort starten. Het programma is sinds een paar maanden nu echt in gang gezet. De provincie heeft hiervoor 2,5 miljoen euro vrijgemaakt. Bio-energie is breed gedefinieerd in het programma: niet alleen warmte, elektriciteit en brandstoffen, maar ook chemicalien en materialen geproduceerd uit biomassa, hoort hierbij. De activiteiten van het OCRI bio-energie steunen op drie pilaren (1) training en onderwijs (in samenwerking met hogescholen en ROC), (2) kenniscentrum (met provincie Gelderland en de Universiteit Wageningen) en (3) fieldlabs (demonstratie van nieuwe technologie). Binnen de derde activiteit (fieldlabs) wordt in de eerste twee jaar een negental technische en maatschappij-wetenschappelijke projecten uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Eerste consortia zijn gevormd met BTG, OPRA, Twence en ook met de WUR. Inhoudelijk zal het accent liggen op twee bio-energie thema�s, te weten pyrolyse (technologie en toepassing van de geproduceerde olie) en de duurzame gemeenschap (boerderij).