Op 2 juli 2014 is het Statenvoorstel Herijking programma Nieuwe Energie besproken in de Provinciale Statenvergadering. Met een ruime meerderheid (38 voor, 6 tegen) is ingestemd met de herijking van het programma Nieuwe Energie tot eind 2015.  Daarnaast hebben Provinciale Staten ingestemd met het uitwerken van vier beleidsvarianten voor de periode daarna. Ook zijn moties aangenomen om (1) mogelijkheden te verkennen om met het Energiefonds innovatieve projecten beter te ondersteunen, (2) een haalbare en betaalbare afweging tussen ecologie en economie te maken en (3) een communicatieaanpak te ontwikkelen voor lokale initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

Provinciale Staten hebben met hun besluit over het Statenvoorstel gekozen de brede mix aan instrumenten van het programma Nieuwe Energie te continueren en een versnelling aan te brengen door in te zetten op negen thema’s, zoals ‘steun voor lokale initiatieven’,  ‘balans tussen stok en wortel’ en ‘pilots voor innovatie’. Daarnaast hebben Provinciale Staten opdracht gegeven om dit najaar vier beleidsvarianten uit te werken die erop zijn gericht om zo dicht mogelijk bij de provinciale doelstelling van 20% hernieuwbare energie te komen. De verwachte effecten van de vier varianten op onder meer het aandeel hernieuwbare energie, de werkgelegenheid en op innovatie worden daarbij inzichtelijk gemaakt. In december 2014 worden de uitgewerkte beleidsvarianten aan Provinciale Staten aangeboden. Zij kunnen de beleidsvarianten gebruiken voor het ontwikkelen van energiebeleid voor de zittingsperiode na de Provinciale Statenverkiezingen van aankomend voorjaar.