Eindelijk! Zo riep Marc Kapteijn, directeur van Twence, uit bij de opening van de mestvergistingsinstallatie! Tien jaar heeft het geduurd van concept naar realisatie. Dat terwijl de installatie zo belangrijk is voor de verduurzaming van de landbouw en de regionale energievoorziening. Het gaat om een goede verwerking en opwaardering van de varkensmest in de regio. En om 5 miljoen m3 groengas!

Niet twijfelen, maar doen!
Je moet durven stappen te nemen, en verantwoordelijkheid te nemen, benadrukte gedeputeerde Tijs de Bree. Ook als je twijfels hebt. We hebben de tijd niet voor eindeloos gepraat. We moeten in actie komen. De doembeelden van de IPCC staan hem op het netvlies. Voor de provincie was het ook een spannend traject. Zij heeft de regie genomen toen de lokale overheid dwars ging liggen. In het filmpje van de opening benadrukken Tijs de Bree, Marc Kapteijn en Arjan Bonthuis nogmaals het belang van de installatie. Bonthuis is vanuit de agrarische sector al vanaf het begin bij het initiatief betrokken geweest.

Rondleiding
Aanwezigen werden na de opening uitgebreid rondgeleid over het terrein. Twence had alle mensen uitgenodigd die aan de ontwikkeling hebben meegewerkt over al de jaren. Ook de burgemeester van Borne was present en de groep mensen die Twence kritisch hadden gevolgd vanuit de omgeving.. Ook werd een open dag georganiseerd voor de buurt.  Er valt veel te vertellen en de installatie is prachtig om te zien!

 

Bijdrage aan energiedoelstelling
Jaarlijks wordt 250.000 ton varkensmest verwerkt. Het geproduceerde biogas uit de vergistingssilo’s wordt afgevangen en omgezet in groen gas. De vergisting gebeurt themofiel, dus bij boven vijftig graden. Daarmee wordt de mest ook gehygieniseerd. In het procesdiagram (onder) worden de stappen van opwaardering van de mest en van het biogas weergegeven.

Klimaat- en milieuverbetering
Naast de productie van energie worden grondstoffen als fosfaat- en kaliummeststof teruggewonnen. Deze kunstmestvervangers worden toegepast in de landbouw en dragen bij aan betere mineralenbalans en een gezondere bodem. Het ammoniakwater dat uit de mest wordt gehaald wordt gebruikt om de stikstofuitstoot van de Afvalenergiecentrale te reduceren. Mest bestaat voor 90% uit water, dat tijdens het proces gezuiverd wordt en terug gaat in de natuur. Hierdoor worden veel transportkilometers voorkomen en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Voorbeeldproject
“Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van Natuur, Water en Klimaat. Deze mestverwaardingsinstallatie is een voorbeeldproject voor provincies en gemeenten om te laten zien dat mestverwerking kan bijdragen aan de grote opgaven die we kennen in het landelijk gebied”, aldus Floris Wolf, managementteamlid en verantwoordelijk voor het mestbeleid binnen het ministerie van LNV.

Samen naar een duurzame regio
Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Ik ben verheugd dat we, na jaren van voorbereiding, onze installatie hebben geopend. Twence kan en wil namelijk een belangrijke rol spelen in de regionale verduurzaming. Wij zijn een bedrijf met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij opnieuw in de kringloop brengen door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving.”

B