BEON en de provincie Overijssel werken ook de komende drie jaar nauw samen aan de verduurzaming van het energieverbruik in Overijssel. In het convenant spreekt de provincie haar commitment uit het gunstige investeringsklimaat voor bio-energie voort te zetten en waar nodig te verbeteren. Afgesproken is dat BEON het voortouw neemt om de hoeveelheid opgewekte bio-energie in Overijssel te laten stijgen van 6 naar 10 Petajoule per jaar. Hierdoor kunnen meer dan 200 directe arbeidsplaatsen worden gecreëerd en wellicht wel het dubbele aan indirecte arbeidsplaatsen. De provincie Overijssel verleent hiervoor een subsidie van 195.000 euro. De afspraken staan in een convenant dat op 4 april is ondertekend door gedeputeerde Annemieke Traag van provincie Overijssel en voorzitter Nico Schiphorst van BEON.

Passende locatie voor deze ondertekening was een mestvergister in Vriezenveen, die duurzaam groen gas levert aan dit Twentse dorp.

De 25 bedrijven en kennisinstellingen die binnen BEON samenwerken kunnen hiermee de reeds ingezette lijn om nieuwe bio-energieprojecten te ontwikkelen en te realiseren verder doorontwikkelen en vormgeven om hiermee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. BEON en de provincie werken samen met andere kernpartners aan de realisatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Doel van dat programma is om de provincie Overijssel in 2050 energieneutraal te maken, te beginnen met 20% Nieuwe Energie in 2023, uit biomassa, bodem, wind en zon. De doelstelling van 10 Petajoule bio-energie is daar de helft van.

Bio-energie is volop in beweging. Europees wordt biomassa gezien als belangrijke pijler van het energie- en klimaatbeleid en vervult het een belangrijke rol in de realisatie van een circulaire, biobased economie. Biomassa wordt is belangrijke bron gezien voor de verduurzaming van de procesindustrie en de ruimteverwarming in woningen en kantoren. Ook in de transportsector wordt aan biomassa een belangrijke rol toebedacht. De rijksoverheid heeft inmiddels aangekondigd de gasproductie in Groningen terug te brengen. Hierdoor wordt de noodzaak voor versnelling van alternatieve duurzame energiebronnen steeds belangrijker.

BEON werkt met haar deelnemers aan deze versnelling door middel van een aantal activiteiten en programma’s die grotendeels worden uitgevoerd met partners. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking binnen ‘Nieuwe Energie Overijssel’, het programma ‘GO Duurzaam’ in samenwerking met stichting Pioneering, ‘de Biomassatafel’ van het Gelders Energieakkoord in samenwerking met kiEMT en de stichting Biomassa en de ‘Taskforce Duurzaamheid’, waarbinnen wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel.

De doelstellingen van BEON worden aan de actualiteit van de dagelijkse praktijk met enige regelmaat aangepast en bijgesteld. Hiermee kan een stevige bijdrage worden geleverd aan de versterking van de economisch een internationale kennispositie van bio-energie partijen in Oost Nederland, met positieve effecten voor de werkgelegenheid.