Binnen het Gelders Energieakkoord is aan de Biomassatafel een belangrijk akkoord bereikt over de duurzaamheidseisen voor bio-energieprojecten. Ook is de Tafel het in november in grote lijnen eens geworden over criteria voor projecten die steun nodig hebben van de provincie.

Vooral de Gelderse Natuur en Milieufederatie blijft moeite houden met bio-energie, zelfs als projecten aan strenge duurzaamheidseisen voldoen. Door gelijktijdig als Tafel actief projecten te ontwikkelen die zich richten op bosbouw, cascaderen, hoogwaardige toepassing en de verwaarding van reststoffen uit de bos- en landbouw en agro-industrie – zoals de ontwikkeling van innovatieve boerderij mono-mestvergisters -, zijn alle deelnemers toch akkoord gegaan.

Partijen zien het twee-sporen-plan als belangrijk compromis. Dit biedt goede kansen voor meer duurzame energie en voor inzet van biomassa voor koolstofopslag. Bio-energie blijft zo een belangrijke pijler onder de energievoorziening in Gelderland.

Er zal nu gewerkt worden aan de verdere uitwerking van de criteria voor subsidie voor projectvoorstellen van de provincie of GEA. Gedacht wordt, zoals gezegd, aan projecten die zich richten op vergroting van het aanbod aan biomassa en een duurzaam, efficiënt en effectief gebruik. Gedacht wordt aan zowel technologie ontwikkeling en innovatie als aan kennisdeling en marktontwikkeling.

Voor meer informatie, zie het advies van de commissie Duurzaamheid, zoals dat is aangenomen door de deelnemers van de Tafel. Verdere informatie bij Frans Feil, BEON en Maarten Visschers, GNMF