Een recent onderzoek aan de Universiteit Twente toont aan dat emissies van stikstof en broeikasgassen sterk worden verminderd bij vergisting van mest bij melkveehouderijen. Nick Reijers heeft dat in zijn doctoraalscriptie aangetoond met een model. Dit model werd op 26 januari gepresenteerd op een gezamenlijke bijeenkomst van Mineral Valley Twente en het Samenwerkingsverband voor Biogrondstoffen en duurzame energie (BEON).

 

Model emissies melkveehouderijen

Het model dat door Niek Reijers is ontwikkeld, vergelijkt mestvergisting met conventionele mestopslag. Het model is ontwikkeld in samenwerking met vier melkveebedrijven in Overijssel en met real-life data voor broeikasgasemissies (N2O, CH4, CO2) en de N- stoffen (NH3 en NOX). Gegevens zijn verkregen uit de KringloopWijzer. Het model heeft verschillende emissieberekeningsmethoden geïntegreerd.

Het blijkt dat 29-44% van de totale N-uitstoot kan worden verminderd door mestvergisting. De methaanuitstoot (CH4) vermindert met 80%. Ook neemt ook de netto CO2 uitstoot aanzienlijk af en wordt deze in sommige gevallen meer dan volledig gecompenseerd.

 

Positieve reacties vanuit Mineral Valley en mestvergistingssector

Erik Kleissen, directeur van Mineral Valley Twente heeft de studie begeleid en is zeer te spreken over de bijdrage van Niek Reijers. De presentatie laat op een heldere wijze zien wat de impact is van mestvergisting. Ook anderen van de bijna 20 deelnemers reageerden positief. Tijdens de bijeenkomst werd gesuggereerd om nog verder te gaan. Met het inzetten van digestaat als kunstmestvervanger is het klimaateffect nog veel groter. Uitdaging is om meer mest vergist te krijgen, lokaal en/of regionaal.

Belangrijk daarvoor is om de resultaten te laten zien aan beleidsmakers bij gemeenten, provincie en Rijk. Alleen met extra beleidsinspanning is het mogelijk mestvergisting financieel haalbaar te maken. Dit is ook onderkent in de RES Twente. De investering is stevig en de risico’s voor boeren zijn groot. Verschillende partijen boden aan om hierin mee te denken. Enkele ondernemers zagen mogelijkheden om door mee te investeren risico’s voor boeren te kunnen verminderen. Het Energiefonds wil kijken naar financiering. Vanuit het stikstofprogramma zouden Rijk en provincie middelen kunnen vrijmaken. Met mestvergisting zijn immers de voordelen op dit gebied goed.

Het model kan beter benut worden. Countus heeft gegevens van 600 boeren. Deze zouden in het model ingevoerd kunnen worden, aldus Harry Roetert. Model resultaten van de studie zouden verder onderbouwd kunnen worden met andere studies. Ook partijen in Friesland en Wageningen hebben onderzoek gedaan op dit gebied, zo gaven Henk Klein Teeselink (HoSt) en Rene Cornelissen (CCS) aan.  Het is belangrijk dat beleidsmakers bewust zijn van de koppelkansen. De twee BEON-partijen willen graag hun schouders zetten onder een gemeenschappelijke campagne. Ook Cogas ondersteunt een gezamenlijke actie.

De nuance blijft belangrijk. In het model van Niek Reijers wordt uitgegaan van verse mest. Bij het gebruik van andere mest zal er minder reductie van stikstof zijn. Ook zou door vergisting meer stikstof vrij kunnen komen bij bemesting. Belangrijke terugdringing kan bereikt worden door stikstofstrippen en kunstmestvervanging (zie eerdere BEON-presentatie en –nieuwsberichten). Zo zijn er kleine en minder kleine effecten die kunnen verschillen per boerderij en per installatie.

 

Follow-up met gezamenlijke campagne en programmatische aanpak

Talloze suggesties kwamen in beeld bij de brainstorm sessie die vakkundig werd geleid door Janinka Feenstra. Zij heeft eerder de Nieuwe Energiedag geleid. Afgesproken is dat partijen gegevens zullen delen en een informatiepakket zullen samenstellen. Gebaseerd op goed feitenonderzoek. Dit belang werd benadrukt door Maarten Arentsen (UT). Hiermee kan een gezamenlijke campagne worden opgevoerd om meer politieke ondersteuning te krijgen voor mestvergisting. Voor meer financiering en meer ruimte. Een aantal acties loopt al, bijvoorbeeld via de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Ook de provincie wil helpen met het bespelen van beleidsmakers in Zwolle en Den Haag.

Voor gebieden in Oost-Nederland wordt een programmatische aanpak voorgesteld voor stikstof reductie en duurzame energie. Hierin zou een samenwerking tussen Mineral Valley en BEON goed passen.

 

Afsluiting

De BEON-workshop werd afgesloten door Janinka Feenstra en Frans Feil. Zij dankten Niek Reijers voor zijn prachtige bijdrage en de aanwezigen voor hun actieve deelname aan de discussie.

 

Presentatie

Presentatie Niek Reijers 26 januari 2022

 

Eerdere berichten

Mestvergisting en duurzame landbouw
Boerderijvergister-combinatie oplossing voor stikstofprobleem
Presentaties workshop vergisting en stikstofproblematiek
Vergroening gasnetten met mestvergisting CCS

Plaatje gebruikt in eerdere campagne

 

Videobeelden