Natuur en Milieu: doe biomassa niet in de ban

“Snoeihout uit Nederland en reststromen uit de voedingsindustrie kunnen wel degelijk een duurzame energiebron zijn. We moeten ervoor waken biomassa helemaal in de ban te doen. We staan voor een enorme opgave om de broeikasuitstoot te verminderen, één simpele oplossing is er niet”. Dit zegt Marjolein Demmers van Natuur & Milieu in een reactie op een kritisch artikel in AD/ Tubantia op 3 oktober 2019.

Subsidie alleen bij duurzame biomassa

Natuur & Milieu wordt daarin gesteund door Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze wijst op de hoge duurzaamheidseisen die in Nederland gelden. “Om subsidie te krijgen, moeten de producenten aantonen dat alle gebruikte biomassa duurzaam is. Daarvoor hebben ze certificaten nodig van leveranciers”, aldus PBL biomassadeskundige Bart Strengers. Zo wordt voorkomen dat oerbossen worden gekapt om in energiecentrales te verdwijnen. “Het gaat om bosbouw, boseigenaren zijn ook niet gebaat om alles in één keer te kappen”. Vooral takken en resthout worden gebruikt als grondstof voor pellets. Boomstammen leveren veel meer op als zaaghout. Dit wordt ook bevestigd door de Nederlandse bosbouwsector.

Biomassa noodzaak

Inzet van biomassa is noodzaak om klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Dit wordt bevestigd in het recent gesloten Klimaatakkoord. Ook het klimaatpanel IPCCC van de VN bevestigt de noodzaak om biomassa in te zetten vooral als overgangsbrandstof voor toepassingen waar geen alternatieven voor zijn.

Uitstoot stikstofoxide amper issue

Bij biomassaverbranding wordt stofstofoxide gevormd. Dat is niet te voorkomen. Wat wel te voorkomen is dat dit in de atmosfeer terechtkomt. Dit kan met goede rookgasreiniging. Producenten van grote installaties zijn verplicht de-NOx apparatuur toe te passen. Hiermee wordt de uitstoot van stikstofoxiden beneden 300 mg/Nm3 gebracht. Daarom begrijpt de sector niet waarom biomassa in het Remkes-rapport is terechtgekomen.

Voor meer informatie

Veel gestelde vragen over biomassa (FAQ)
Film Duurzaam Hout uit de Bossen
Infoblad Houtpellets, taskforce duurzaamheid BEON
TKI-BBE bijeenkomst: Biomassa nodig om de klimaatdoelstellingen te halen
Position paper Taskforce duurzaamheid: biomassa als flexibele transitiebrandstof