Hoe kan biomassa het beste bijdragen aan de verduurzaming van de economie? Duurzame biomassa zal zowel nationaal als mondiaal in onvoldoende mate aanwezig zijn in de toekomst. Dit is zo vastgesteld in het Klimaatakkoord. Ook is vastgesteld dat biomassa essentieel is voor het bereiken van de energie- en klimaatdoelen die zijn gesteld. Daarom zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

Hierover heeft de taskforce duurzaamheid zich onlangs gebogen. Het doel is duidelijk: We willen zo optimaal en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare hoeveelheid biomassa om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de economische waarde van biomassa te vergroten. Dat betekent dat er een goede balans moet worden gezocht tussen materiaal- en energietoepassingen. In deze notitie gaat het erom hoe het energiedeel van de biomassa het best ingezet kan worden. Daarmee realiseert de taskforce dat de praktijk weerbarstig is. De beste optie is niet altijd haalbaar. Antwoorden zijn niet altijd eenvoudig.

Transitiebrandstof

De taskforce ziet het belang van biomassa (het energiedeel) vooral op het gebied van zwaar transport, hoge temperatuur warmte en elektriciteitsopwekking met warmtekrachtkoppeling. Dit is het eindbeeld. Maar intussen moet een stevige transitie worden doorgemaakt. Dat realiseert de taskforce zich ter dege. In deze fase kan biomassa ook voor lage temperatuurtoepassingen een rol van betekenis krijgen. Dit geldt voor de toepassing in warmtenetten, maar ook voor ruimteverwarming van individuele woningen, maatschappelijk vastgoed of bedrijfsgebouwen. Ook tussen 2030 en 2050 zal volgens prognoses een groot deel van het vastgoed in Nederland nog afhankelijk zijn van aardgas. De inzet van biomassa zal uiteraard steeds in combinatie met besparing zijn. Vooral als flexibele bron naast andere duurzame energiebronnen. In het Klimaatakkoord wordt biomassa iet voor niets als optie genoemd voor ruimteverwarming als andere opties nog niet beschikbaar zijn of veel duurder uitpakken.

Balans, ook in de tijd

Duurzame biomassa is schaars en het is belangrijk om keuzes te maken. Hoe kan biomassa zo worden gebruikt dat zoveel mogelijk klimaatwinst wordt geboekt en de economische waarde zoveel mogelijk wordt vergroot? Dat betekent dat er in de tijd steeds een goede balans zal moeten worden gezocht tussen materiaal- en energietoepassingen. De taskforce ziet de komende jaren een belangrijke rol voor het biomassa energiedeel als flexibele transitiebrandstof. Daarmee ook voor lage temperatuur warmte. Finale bestemming is voor zwaar transport, hoge temperatuur warmte en WKK.

Het document is opgesteld door de taskforce duurzaamheid van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON), om als leidraad te dienen in deze kwestie en te helpen in het maken van de juiste keuze.