Bio-energie Beleid Provincies

Bio-energie in Overijssel

Provinciale Staten hebben in 2017 het Nieuwe Energieprogramma (NEO) voor Overijssel goedgekeurd. Daarmee wordt 40 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het Nieuwe Energieprogramma is het resultaat van de samenwerking van de provincie met maatschappelijke partners (kernpartners) die ook hun commitment hebben gegeven voor het welslagen van het plan. Deze kernpartners zijn Natuur en Milieu Overijssel, BEON, VNO-NCW, Enexis en de gemeenten en worden naar verwachting uitgebreid met woningbouwcorporatie en waterschappen.

In NEO bestaat grote aandacht voor bio-energie. De provincie ziet bio-energie als belangrijke sector voor verduurzaming van de energievoorziening en economische groei in Overijssel. De provincie tekende in 2008 haar eerste convenant met BEON voor het initiëren van nieuwe projecten en voor het bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid. De provincie heeft een speciaal fonds op het gebied van duurzame energie (Energiefonds Overijssel) dat actief is op het gebied van bio-energie.

Voor meer informatie:

 

 

Bio-energie in Gelderland

Gelderland zet voor duurzame energie in op initiatieven vanuit de Tafels van het Gelders Energieakkoord (GEA). De provincie heeft GEA mede ondertekend. Ook BEON heeft het akkoord ondertekend en is mede oprichter geweest van de Biomassa Tafel. Deze Tafel heeft in 2017 het beleidsstuk Biomassa 2030 omarmd als uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe projecten (zie nieuwsartikel). De Biomassatafel heeft geen eigen budget en is afhankelijk van mogelijkheden en procedures binnen GEA en de provincie voor het krijgen van financiering.

Voor de inzet van houtige biomassa is de provincie terughoudend. Op dit moment zijn er veel projecten gaande die gebruik maken van lokaal hout. De Gelderse Provinciale Staten is bezorgd dat bossen daaronder gaan lijden en heeft daarom in 2017 een motie aangenomen om alleen innovatieve projecten te ondersteunen.

Voor meer informatie, zie: