Op basis van een zestal voorlichtingsbijeenkomsten voor Gelderse gemeenten van 2019- 2020 heeft een BEON-expertteam een Leidraad opgesteld voor het opstellen van een warmteplan en de positie van biomassa. De bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het programma GO-Duurzaam. Het initiatief is voortgekomen uit het Gelders Energieakkoord.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden in de gemeenten Heerde, Oldebroek, Ermelo en Voorst (2x). Afgesloten werd met een webinar op donderdag 14 mei waarop de onlangs vastgestelde Strategische Agenda Biomassa van de provincie Gelderland werd besproken. Deze Agenda was opgesteld om richting te geven in het debat over de inzet van biomassa. Voor verslag, zie webinar Gelderse gemeenten.

 

Leidraad

Voor de afronding van het project is een leidraad opgesteld door de organisatoren voor het opstellen van een warmteplan en het vinden van een goede balans met een afgewogen positie van biomassa en groen gas. De leidraad gaat in op:

 • het belang van duurzame warmte in het klimaatakkoord en omgang met biomassa in de strategische agenda van de provincie
 • de meningen over biomassa en de wijze waarop hiermee omgegaan moet worden
 • het opstellen van warmteplannen met het in kaart brengen van de vraag, de beschikbaarheid van duurzame bronnen en de rol en specifieke aspecten van biomassa
 • de aanbevelingen aan gemeenten en provincie voor specifieke acties (zie onder).


Aanbevelingen

In de leidraad zijn een aantal punten aangegeven voor verdere ontwikkeling:

 • Emissies: Beperking van stof is belangrijk voor luchtkwaliteit. Dit geldt vooral voor open haarden en slechte stookinstallaties. Deze geven de meeste klachten. Provincie zou uitwisseling van ervaring kunnen stimuleren tussen gemeenten over geurklachten en gekozen aanpak om lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Biocentrales blijken slechts beperkte bijdrage te hebben op stikstofdepositie in natuurgebieden (0,02 – 0,06% van totaal).
 • Klimaatslim bos- en landschapsbeheer: Nieuwe beplanting in gebouwde omgeving en aanleg of herstel van landschapselementen heeft een positieve bijdrage op klimaat. Dit dient gecombineerd te worden met klimaatslim beheer van de nieuwe elementen om groei (CO2-vastlegging), houtproductie en biodiversiteit te bevorderen. Dit zou gecombineerd kunnen worden met andere programma’s, zoals duurzaam bouwen of ontwikkeling van natuur en landgoederen. Integrale benadering sluit aan bij huidig Coalitieakkoord.
 • Boerderijvergisters: ontwikkeling regionale financiële en ruimtelijke ordening-instrumenten en kennisuitwisseling. Aanpassing van de omgevingsvisie provincie en van de bestemmingsplannen buitengebied gemeenten waarbij boerderijvergisters met een capaciteit tot 25.000 m3 mest per jaar worden toegestaan (deze maat sluit aan bij het Activiteitenbesluit voor mono-vergisters bij boerderijen en scheelt de initiatiefnemer en vergunningverlener veel tijd en geld).
 • Warmteplannen: uitwisseling tussen gemeenten van ervaring met warmteplannen en bespreking van gevolgen voor klimaat- en energiedoelen van het principe alleen Gelderse biomassa in te zetten.


Informatiepakket

PS brief Strategische agenda biomassa als energiedrager
Visuele toelichting bij de strategische agenda biomassa
Leidraad voor Gelderse gemeenten

Presentaties

Strategische Agenda Biomassa – Patrick Reumerman
Duurzaamheid en beschikbaarheid houtige biomassa – Martijn Boosten (Probos)
Vergisting van biomassa – Patrick Reumerman (BTG)

Leidraad

Leidraad voor Gelderse gemeenten – Frans Feil, Patrick Reumerman en Martijn Boosten (BEON-team)

Achtergrond informatie

Selectie van beschikbare rapporten:

 1.  Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, PBL, 8 mei 2020
 2. “Hoe duurzaam is biogas? – Evaluatie van biogasproductie en -gebruik vanuit ecologisch en economisch perspectief”, Delft, CE Delft, oktober 2013, Publicatienummer: 13.2905.63
 3. “Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 – Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en bio-based ontwikkelingen”, Stichting Probos, Wageningen, juni 2018, 
 4. “Vraag en antwoord houtige biomassa”, BEON taskforce duurzaamheid, september 2018
 5. “FAQ mestvergisting”, BEON, januari 2019
 6. “Infoblad houtpellets”, BEON taskforce duurzaamheid, april 2018
 7. “Kennisdocument Houtstook in Nederland”, Procede Biomass BV, Enschede, september 2018
 8. “Samen aan de slag met aardgasvrij – Inspiratie voor gemeenten”, RVO, december 2017, publicatienummer RVO-171-1701/BR-DUZA,