Nieuwe stalvloer

De provincie gaat 1,2 miljoen euro ter beschikking stellen voor mestvergisting. Het gaat om de ondersteuning van initiatieven voor boerderijvergisters (tot 25.000 m3/jaar). Naast de directe kosten voor een vergistingsinstallatie hebben agrariërs vaak te maken met extra investeringen voor een nieuwe stalvloer om dagverse mest te kunnen leveren en stikstofemissies te beperken. Ook zijn vaak extra kosten gemoeid voor een (bio) gasleiding of voor de nabewerking van mest voor het terugwinnen van nutriënten.

BEON is blij met de regeling. Boerderijvergisting wordt gezien als belangrijk en onderdeel in de verduurzaming van de energie- en landbouwsector dat bovendien geniet van een brede maatschappelijke acceptatie.

Condities

Belangrijkste condities: de subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten en met een maximum van 100.000 euro per aanvraag.  Voor meer informatie, zie paragraaf 3.11 van het Provinciaal Blad.

Meer duurzame energie en minder methaan- en stikstofemissies

Met de maatregel wordt een impuls gegeven voor de opwekking van 60 TJ duurzame energie per jaar. Met de vergisting van mest op de boerderij wordt voorkomen dat veel methaan in de atmosfeer terecht komt. Het broeikaseffect hiervan is groot. In het totaal wordt ruim 8.000 ton CO2-equivalenten bespaard waarvan het grootste deel vanwege het methaan effect (60%). Het andere deel komt door besparing van aardgas. Ook is er een sterke reductie van stikstof door het combineren van duurzame stallen en mestverwerking met mestvergisting. Dit effect heeft de provincie berekend op ruim 70 ton ammoniak.