Hoeder van het Klimaatakkoord Ed Nijpels waarschuwt dat de klimaatdoelen buiten bereik dreigen te raken en de kosten van de transitie oplopen, doordat het kabinet de SDE++ 2021 niet openstelt voor lage temperatuur-warmtetoepassingen van houtige biogrondstoffen.

Eind februari nam de Tweede Kamer een motie aan van Eva van Esch (PvdD) waarin ze de regering vraagt om geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa af te geven tot er een afbouwpad met de Kamer is gedeeld. Het demissionaire kabinet mag echter geen beslissingen nemen over een afbouwpad, omdat de Kamer dit dossier eerder controversieel verklaarde. Om zo dicht mogelijk bij de wens van de Kamer te blijven besloot het kabinet daarom in juni om in de SDE++-subsidieronde die dit najaar start, een temperatuureis op te nemen voor de categorieën met houtige biomassa, om zo de inzet van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte uit te sluiten van de regeling.

Als voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft Ed Nijpels op 6 juli een brief geschreven aan D66-leider Sigrid Kaag en VVD-leider Mark Rutte. In deze brief, die gisteren (16 augustus) naar de Tweede Kamer is gestuurd, uit hij zijn ongenoegen over het besluit dat niet past in een “consistent en samenhangend pakket van maatregelen”. Ook hekelt hij dat er geen inhoudelijk debat over de materie gevoerd is – het controversieel verklaren van een PBL-advies over de uitfasering van houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen maakte dit onmogelijk.

Doelen uit beeld, kosten omhoog

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord waarschuwt de politiek dat de klimaatdoelen door het besluit buiten bereik dreigen te raken en de kosten van de transitie substantieel oplopen. Eerder waarschuwden respectievelijk het PBL en TNO al voor deze gevolgen. Ook leidt de onzorgvuldige besluitvorming over de inzet van biogrondstoffen tot onzekerheid voor sectoren waar de inzet van biogrondstoffen een noodzakelijke voorwaarde is voor de verduurzaming van de Nederlandse economie, met hierdoor een tweede-orde risico op het niet halen van doelen en hogere kosten. Nijpels schrijft dat hij uiteraard begrijpt dat de besluitvorming aan het kabinet en de Kamer is, maar er toch aan hecht met de brief deze consequenties te benoemen.

Wat het Voortgangsoverleg betreft zijn in de besluitvorming verschillende aspecten onvoldoende meegewogen. Om de klimaatdoelen (in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw) in beeld te houden dient de afbouw van de warmte-optie op basis van biogrondstoffen ten eerste gepaard te gaan met de opbouw van betaalbare en schaalbare alternatieven waarmee die doelen dan alsnog worden gerealiseerd. Daar is geen sprake van. Verder zijn voor warmteproductie in pieklast wezenlijk minder alternatieven beschikbaar dan voor productie in basislast. Daarom wordt de inzet in pieklast in het Ser-advies Biomassa in balans benoemd als een mogelijke overbruggingstoepassing voor bepaalde situaties, zoals voor bestaande warmtenetten. Ook hier is onvoldoende mee gedaan. Verder benadrukt Nijpels in de brief nog maar eens dat het voor bedrijven, investeerders, natuur- en milieuorganisaties en decentrale overheden essentieel dat een overheid betrouwbaar is en afspraken nakomt.

Klimaatpuzzel

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord besluit de brief met een waarschuwing aan het nieuwe kabinet: om met elkaar de complexe puzzel van het Klimaatakkoord te leggen, is het cruciaal dat het kabinet een scherp oog houdt voor de onderlinge samenhang tussen de puzzelstukjes, dat alternatieven voldoende voorbereid worden voordat een van de puzzelstukjes wordt weggehaald, en dat alles in voldoende samenspraak met andere betrokken partijen in het Klimaatakkoord. Eerder maakte ook het bestuur van BEON zich grote zorgen over de positie van bio-energie en het halen van de klimaatdoelen.

BEON innovatieve uitvoeringspartner Klimaatakkoord

Een jaar geleden onderschreef het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie Oost-Nederland het Klimaatakkoord. BEON wil graag haar schouders zetten onder de doelstellingen van het Akkoord en zet zich graag in voor een goede inzet van biogrondstoffen en duurzame energie voor een beter klimaat.

Referenties