BEON-deelnemer CCS Energie-advies en Stichting Biomassa hebben in samenwerking onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor mestvergisting in Gelderland voor het Gelders Energieakkoord (GEA).

In het onderzoek is gekeken onder welke omstandigheden mestvergisting haalbaar is. Verder is een implementatieplan opgesteld, waarin de stappen zijn aangegeven die moeten leiden tot een verdrievoudiging van de huidige productie van biogas. In potentie is het mogelijk om 2,2 PJ uit rundveemest en 0,6 PJ uit varkensmest te produceren.

Momenteel wordt slechts 2,7% van de totale mesthoeveelheid vergist. Dit levert jaarlijks 0,9 PJ duurzame energie op. Dit is inclusief co-producten. Mest levert hiervan 0,2 PJ. Er zijn plannen en initiatieven om de hoeveelheid vergiste mest te verhogen naar 7,4%.

Dit zou betekenen dat er 1,5 PJ met co-producten wordt geproduceerd, waarvan 0,3 PJ van mest komt. De totale energieproductie wordt vervolgens 0,5 PJ uit mest en 2,4 PJ met co-producten. Opvallend is dat er ook initiatieven zijn die kiezen voor mestverwerking zonder vergisting. Dit gaat om 3,6% van de totale mesthoeveelheid. Als alle initiatieven, met en zonder vergisting, worden gerealiseerd, wordt straks 11% van het mestaanbod in Gelderland vergist of verwerkt.

De situatie in Gelderland omtrent mestvergisting ziet er niet erg rooskleurig uit. De laatste drie jaar is er in Gelderland slechts één grootschalige vergister gebouwd en zijn er tien aanvragen geweest voor nieuwe vergisters. Dit heeft vooral te maken met de steeds lagere SDE+ subsidie en het gebrek aan stimulerende maatregelen in Gelderland. Een ander knelpunt is dat grootschalige initiatieven blijven hangen in langdurige procedures.

Uit het onderzoek blijkt dat een verbetering van de bedrijfseconomische omstandigheden, gecombineerd met een verdere vereenvoudiging van de vergunningsprocedure, de situatie in Gelderland kan verbeteren. Als de juiste maatregelen worden genomen, is het haalbaar om minimaal 1.2 miljoen ton van de rundveemest en alle varkensmest te vergisten.

Over dit artikel: Bron: www.ccsenergieadvies.nl, 2 augustus 2019 / Auteur: Ing. Ruurd van Schaik