De landelijke Vereniging Voor Duurzame Energie (NVDE) heeft een prachtig dossier samengesteld op het gebied van klimaat en energie, speciaal bestemd voor nieuwe Statenleden. Dit is belangrijke informatie gezien de belangrijke rol van de provincies in de energietransitie.

Het bestuur van BEON heeft een aantal punten uit het NVDE-dossier op een rij gezet die voor Overijssel en Gelderland van groot belang zijn. Deze punten zijn afgelopen week gedeeld met de partijen die deelnemen aan de komende verkiezingen:

 1. De urgentie meer hernieuwbare energie op te wekken wordt met de dag groter. De elektriciteitsvraag zal richting 2030 met ruim 60% stijgen ten opzichte van het stroomgebruik in 2020. Dit zal prijzen omhoog duwen. Energie uit zon en wind en warmte uit duurzame lokale bronnen kunnen deze druk verminderen. Bovendien is er geen tijd te verliezen bij het behalen van de klimaatdoelen. Nog minder dan 100 maanden te gaan voor 2030. Daarom:
  • Blijf de noodzaak voor hernieuwbare energie uitdragen. Vertaal ambities in concrete stappen en realisaties van de RESsen en de regionale en gemeentelijke warmteplannen. Maak ruimte voor duurzame energiesystemen in omgevingsplannen en beleid. Voor zon, wind en groen gas en collectieve warmte productie.
  • Maak van doorlooptijd Voorkom stagnatie in vergunningverlening, maak duidelijke afspraken met gemeenten over het bevoegd gezag en lees tips vanuit de sector.
  • Betrek bedrijven. Voor verduurzaming van industrieterreinen, voor innovaties, voor het samen oppakken van ambitieuze initiatieven en voor de ontwikkeling van beleidsplannen. Ook bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor het halen van klimaat- en energiedoelen.
  • Zorg voor financiering. Soms kan het maatschappelijk wenselijk zijn niet voor de allergoedkoopste optie te gaan. Dan kan het nodig zijn subsidie te geven. Ook voor het samenbrengen van partijen en aanjagen van goede initiatieven. Zet provincie in als ketenregisseur. Vooral belangrijk voor complexe trajecten als warmtenetwerken. Zet energieprogramma’s door, met goede samenwerkingspartners en ruim budget.
 2. Combineer de ontwikkeling van het landelijk gebied met het behalen van stikstofdoelen en Betrek de energiesector bij het opstellen van het provinciaal landbouwbeleid en het provinciaal plan voor het landelijk gebied (PPLG). Meer ruimte voor bos en landschap. Meer ruimte voor houtproductie en andere biogrondstoffen. Ook meer ruimte voor mestvergisting in combinatie met duurzame stallen, stikstofstrippers en nutriënten terugwinning. Dat kan ook zonder intensivering van de landbouw. Zie kansen.
 3. Zorg voor een stevige lokale duurzame energiemix. Hierin kan biomassa niet ontbreken: bermgras, groente, fruit, tuinafval, snoei- en sloophout en mest. Oost-Nederland is hier goed in. Zet in de helft van alle mest te vergisten. Daarmee kan ruim 250 miljoen m3 aardgas worden bespaard in Oost-Nederland. Dit past bij de opkomende bijmengverplichting voor groen gas voor de gebouwde omgeving. Maak meer ruimte voor productielocaties en infrastructuur. Ook kan snoei- en sloophout een rol spelen in de verduurzaming van warmtenetten en procesindustrie. En biogrondstoffen in de mobiliteit.
 4. Zorg voor een goede balans in de inzet van biomassa. Streven is grondstoffen zo lang mogelijk in te zetten voor toepassingen in bouw of chemie. Tegelijkertijd dienen energie- en klimaatdoelen te worden gehaald. Daarom is het belangrijk vast te houden aan een verantwoorde en zorgvuldige inzet, zoals staat in het SER-advies: Biomassa in Balans. Zet in op een circulaire en biobased economie. Zie ook de recente presentatie van onze Taskforce Duurzaamheid aan de Provinciale Staten van Overijssel.
 5. Zorg voor ruimte op het net. Provincies zijn verantwoordelijk voor het provinciaal energieplan. Maak daarbij slimmer gebruik van bestaande energie infrastructuur. Ontlast het elektriciteitsnet door te investeren in warmtenetten en gasnetten (voor duurzaam gas).
 6. Ondersteun belangrijke initiatieven op het gebied van de gebouwde omgeving en industrie. In het Inwerkdossier staan hiervoor belangrijke aanknopingspunten, speciaal ook voor provincies.

Tot slot

De klimaat- en energietransitie is een maatschappelijke transitie. Het zijn bedrijven, burgers, maatschappelijke instellingen en overheden die deze verandering vorm geven. Draagvlak voor de vele veranderingen is cruciaal. Provincies spelen hierin een belangrijke rol.

Het bestuur benadrukt tenslotte de positie en betrokkenheid van BEON: Ze is medeondertekenaar van het Klimaatakkoord, Alliantiepartner in Overijssel, GEA-deelnemer in Gelderland. En als samenwerkingsverband van bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen, ondersteunt ze provincies in Oost-Nederland graag in het bereiken van hun ambitieuze energie- en klimaatdoelen!

Brief

Download hier de volledige brief van BEON aan de kandidaten Statenleden.