Biomassa is onze oudste bron van energie maar is geleidelijk vervangen door fossiele brandstoffen. De laatste decennia is er weer een opleving van het gebruik van biomassa, met als doel fossiele brandstoffen te vervangen door bronnen met een lagere netto CO2-uitstoot. Biomassa is een containerbegrip met veel verschillende toepassingen, maar in de maatschappelijke discussies gaat het vaak over meestook van pellets (samengeperste stukjes hout) in kolencentrales, en over biomassacentrales op pellets of houtchips voor de productie van warmte. Onlangs is vanuit het PBL een goed rapport verschenen onder leiding van Bart Strengers en Hans Elzenga over beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van alle vormen van biomassa. Het rapport staat uitgebreid stil bij de verschillende perspectieven die een rol spelen bij de beeldvorming. Zo maken sommige mensen zich zorgen over aantasting van natuur en biodiversiteit, of over de invloed van het verbranden van biomassa op luchtkwaliteit. Anderen betwijfelen of het wel bij kan dragen aan het behalen van klimaatdoelen.

CO2 bij het verbranden van biomassa

Onlangs verscheen een heldere uitleg over de rol van CO2 bij het verbranden van CO2. In een blog gaat Professor Van der Werf in op de natuurlijke cyclus van CO2 bij natuurbranden en landbouw en het verlies aan bossen in de wereld. Hij gaat ook in op het meestoken van pellets in kolencentrales, de oogstcycli die toegepast worden in de bosbouw en het effect daarvan op de koolstofopslag. Hij laat dat zien in boeiende animaties. Kritisch is hij op de berichtgeving in de media en de publicaties in de academische wereld. Hij mist daarin de juiste nuance. Hij laat zien dat er veel haken en ogen aan biomassa meestook zitten, maar dat het ook mogelijkheden biedt die we moeten koesteren. Wie in de energietransitie alleen perfecte oplossingen wil accepteren houdt uiteindelijk geen enkele optie over. Over hoe CO2-neutraal biomassa nu werkelijk is kan je goed discussiëren, dat het bij naleving van duurzaamheidscriteria netto minder CO2 uitstoot dan kolen en waarschijnlijk gas is vrij zeker.

Zie blog professor Van der Werf
Zie animatie over biomassa en CO2 (BEON)
Zie YouTube-film over duurzame bosbouw en CO2