Veel belangstelling voor de themadag bioenergie op dinsdag 16 november. De provincie Overijssel wil meer bioenergie, en met name meer mestvergisting. Belangrijke bottlenecks worden gevormd door milieuaspecten en ruimtelijke inpassing. Vandaar dat ze gemeenten, adviseurs en bedrijven had uitgenodigd op het provinciehuis om hierover van gedachten te wisselen.

Het beleid is gericht op het bevorderen van bio-energie-installaties en het bij elkaar brengen van aanbod en vraag van biomassa c.q. energie. Kortom het benutten van kansen.

Bij het tweede onderdeel van de ochtend is ingezoomd op praktijkvoorbeelden:

      een mestvergister bij de Maatschap Huisman in Dalfsen;

      de gemeente Wierden over een beleidsnotitie als hulpmiddel voor gemeenten bij afweging over de inpassing van een vergister in het buitengebied;

      het bedrijf HoSt over mogelijkheden van vergisting en de impact op de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf.

 
Na een discussie door de deelnemers worden enkele tips gegeven en aanbevelingen gedaan zoals:

      voor snellere totstandkoming van CO2-reductie uit biomassa kunnen gemeenten een (locatie)beleidsnotitie of beleidskader opstellen;

      een positieve “ja-mits” houding van gemeenten past goed in de kwalitatieve ruimtelijke ordeningsbenadering van de provincie;

      er is samenwerking vanuit diverse disciplines nodig om een vergunningtraject goed te doorlopen en kansen voor energiebenutting te onderkennen;

      een ondernemer kan door vroegtijdig en open communiceren met de omgeving en politiek bezwaren wegnemen, laat zien wat het plan concreet betekent;

      zoek samen naar oplossingen, wees als ondernemer bereid tot aanpassingen;

      benader mestvergisting met co-producten als een eigen bedrijf dat specifieke kennis en aandacht vraagt;

      een kleine vergister met eigen mest en reststromen is na een aanlooptijd gemakkelijk naast het agrarische bedrijf te managen;

      schakel op tijd deskundigen in die een plan verder kunnen brengen;

      een garantiefonds zou de financiering van projecten kunnen vergemakkelijken. 

Tenslotte wordt de suggestie gedaan om te kijken waar tijdwinst te halen is bij vergunningverlening en subsidieverlening. Hiervoor is het wenselijk dat er één loket komt voor beide. De provincie gaat onderzoeken of hiervoor een pilot opgezet kan worden.

Presentaties kunnen worden gedownload via http://www.overijssel.nl/thema’s/milieu/energiepact/duurzame-energie/bio-energie/themadag-bio-energie/