Dit bleek uit het verhaal van Jan Oldeburger van Probos. Probos is een onafhankelijke stichting uit Wageningen gespecialiseerd in hout. Elk jaar geeft ze een rapport uit met een overzicht van de Nederlandse bossituatie. Op 25 mei zijn gemeenten, landschapspartijen en bio-energiepartijen op het landgoed van kasteel Twickel bij elkaar geweest om meer biomassa uit natuur en landschap te krijgen. Volgens Jan Oldenburger is er nog volop ruimte om te groeien. Hij schat het potentieel in Overijssel op 265.000 ton biomassa per jaar dat ingezet kan worden voor energie en materialen. Veel wordt nog niet gebruikt. Nog wordt de helft van de houtoogst geëxporteerd door gebrek aan lokale afzet. Ook blijft een deel van het totale potentieel onbenut. Hij schat dit op ruim 30%. Dat betekent dat een belangrijk deel van bio-energieprojecten op lokale biomassa kan werken. Dit is goed voor de kwaliteit van het landschap en de lokale economie.

Keten moet verbeterd worden 

Wim Meulenman, wethouder van Hof van Twente, opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van bio-energie en onderlinge samenwerking. Dat is vooral belangrijk voor de organisatie van de keten. De expertmeeting ging diep in op dit proces voor de houtaanvoer. De keten moet verbeterd worden. Er zijn de laatste tijd veel studies en projecten uitgevoerd op dit gebied. Patrick Reumerman van het SecureChain programma BTG gaf een uitgebreid overzicht van de belangrijkste resultaten. Belangrijk is om de aanvoer professioneel te doen. Alleen dan is het ook op termijn organisatorisch duurzaam. Gedacht wordt om kennis en ervaring te bundelen in een speciaal kenniscentrum.

Meer houtketels bij grote gebruikers 

Veel deelnemers hamerden verder op het belang van een grotere vraag naar biobrandstof. Er moeten meer ketels komen bij grote gebruikers. Houtketels of pelletketels. Er zijn al veel goede voorbeelden in Overijssel. Er moet een plan komen om dit verder te ontwikkelen. Dit biedt ook goede kansen voor cross-overs van natuur- en landschapsdoelen, energie- en klimaatdoelen en sociale doelen, benadrukte Jan ten Tije van de gemeente Wierden. De overheid zou ook meer launching customer kunnen worden.

Vervolg 

Partijen zien goede mogelijkheden voor vervolg. Zo vatte Frans Feil (BEON) de discussie samen. Binnen Twente zijn er veel mogelijkheden met haar programma Baanbrekend Landschap en met het bio-energiecluster BEON, maar ook in breder verband binnen het Nieuwe Energieprogramma Overijssel. De provincie kan voor impulsen zorgen voor meer duurzame warmte en voor het ontwikkelen van business-cases om activiteiten te bundelen en innovatieve projecten te stimuleren.

Organisatie

De expertmeeting Biomassaketen Twente is een gezamenlijke activiteit van de Groene Metropool Twente en BEON. Gemeenten, waterschap en de provincie Overijssel hebben deze middag mogelijk gemaakt mede met hulp van het EU Secure Chain Programma.

Downloads

Klik hier voor verslag en presentaties