De Universiteit Twente heeft samen met het regionale bedrijfsleven bio-energie (BEON) een subsidie ontvangen in het kader van de regeling Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM). De regeling is onderdeel van de Topsector Energie en ondersteunt bedrijven, maatschappelijke organisaties, TKIs, kennisinstellingen en overheden om met elkaar te werken aan niet-technologische innovatie uitdagingen op weg naar een toekomstbestendige duurzame energievoorziening. STEM streeft na om de energietransitie sneller, effectiever en efficiënter te laten verlopen en daarmee bij te dragen aan de Europese en Topsector energie doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en duurzame energieopwekking.

Het gehonoreerde project wil de slaagkans vergroten van innovatieve bio-energieprojecten en andere duurzame energieprojecten door het ontwikkelen van betere waarderings- en marktmodellen en bijbehorende strategieën voor de deelnemers van het Bio-energie cluster Oost-Nederland (BEON). Partijen in Oost Nederland ondervinden namelijk steeds meer maatschappelijke weerstand bij het realiseren van hun bio-energie plannen en projecten. Dit leidt onder meer tot lange voorbereidingstrajecten en hoge kosten voor projectontwikkelaars. In het project worden de oorzaken van de weerstand onderzocht en worden alternatieve waarde en marktmodellen ontwikkeld en getoetst om de weerstand te verminderen en daarmee de bio-energietransitie te versnellen. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier fasen: een analyse fase waarin partijen achtergronden van de weerstand onderzoeken, een ontwerpfase waarin alternatieve waarde en marktmodellen en bijbehorende bedrijfsstrategieën worden ontwikkeld, een toetsingsfase, waarin deze modellen en strategieën door middel van simulatie en panel worden getoetst en een kennisverspreidingsfase om de projectresultaten te verspreiden. Het resultaat van het project zal bestaat uit drie keten specifieke meervoudige waardemodellen voor realisatie van bio-energieprojecten. De projectresultaten zijn daarnaast bruikbaar voor realisatie van andere duurzame energieprojecten.