Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen bepalen in de Regionale Energiestrategie (RES) Twente hoeveel zij kunnen bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Een eerste voorstel hiervoor staat beschreven in de concept-RES Twente.

Mogelijkheden voor duurzame warmte en elektriciteit

Om de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam op te kunnen wekken, wil regio Twente stevig inzetten op grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van kleinere en grote windturbines. Om een indruk te geven: het gaat in Twente in totaal om meer dan 300 hectare zonnepanelen op daken van bedrijven en landbouwschuren, tenminste 600 hectare zonneveld en tenminste 10 kleine en 50 grote windturbines.

Ook heeft Twente de potentie om een warmteregio te worden. De concept-RES Twente beschrijft welke kansen Twente heeft om aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen te kunnen verwarmen. Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel industriële restwarmtebronnen aanwezig zijn. Deze twee bronnen hebben de potentie om 64% van alle woningen in Twente duurzaam te verwarmen.

Meer over de Energiestrategie Twente vind je hier.