Onlangs is het Demonstratieproject Schoon en Zuinig welke is uitgevoerd door Byosis Group succesvol afgerond. Byosis heeft via het project ‘Mestraffinage en biogas uit nevenstromen’ in ruim drie jaar tijd veel geïnteresseerden kunnen informeren over de door haar ontwikkelde technieken.

 

Het doel van dit project was door middel van bedrijfsbezoeken, seminars, cursussen en workshops de nieuwe techniek, bij voorkeur samen met andere baanbrekende innovaties van collega MKB’ers, te demonstreren. De geïnteresseerden betroffen alle belangrijke stakeholders die op de een of andere wijze te maken hebben met mest raffinage en biogas uit nevenstromen.  Om de brede groep van stakeholders, lees geïnteresseerden te bereiken zijn diverse communicatie kanalen benut. Bijvoorbeeld het gebruik van nieuwsbrieven en publicaties alsmede het openstellen van een kennisplatform waar verschillende thema’s omtrent mestraffinage en biogas uit nevenstromen aan bod zijn gekomen.

 

Het project heeft in grote mate bijgedragen aan het verspreiden van toepassingen van nieuwe kennis en technologieën. De techniek is in vele presentaties op seminars onder de aandacht gebracht. Juist hier is gebleken dat seminars, waar Byosis één van de inhoudelijke sprekers was, een prima omgeving is om met de aanwezigen inhoudelijk te discussiëren. Overwegend werd tijdens deze bijeenkomsten uitermate positief gereageerd op de gehouden presentaties, welke geleid hebben tot interesse in de Byosis Technologie bij tenminste een 50 tal bedrijven. Het betrof hier niet alleen geïnteresseerde potentiële klant/opdrachtgevers  maar ook professionele onderzoekspartners en zelfs wederverkopers/agenten in andere landen.

Tevens heeft Byosis geïnteresseerde partijen op locatie, waar Byosis installaties in gebruik zijn rondgeleid, op deze wijze was het mogelijk om van nabij de ontwikkelde techniek in de praktijk haar werk te zien doen. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken heeft Byosis ook een demonstratiefilm/animatie ontwikkeld waarmee de techniek uitgelegd en gedemonstreerd kan worden. Ook dit initiatief heeft er toe geleid dat geïnteresseerde partijen sneller in staat waren de techniek te begrijpen en te doorgronden.

 

Al met al kijkt Byosis terug op een buitengewoon positief resultaat welke zij hebben weten te behalen. Byosis heeft een grote groep belangstellenden weten te overtuigen van de meerwaarde van de ontwikkelde technieken. De haalbaarheid van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, alsmede de bijbehorende rendementsverhoging heeft Byosis middels demonstraties en bijeenkomsten hard kunnen maken en ruim onder de aandacht kunnen brengen van geïnteresseerde klanten en marktpartijen.

 

Juist door opgedane ervaringen en informatie te delen met ketenpartners, collega-MKB-ers, klanten en overheden, zijn nieuwe en verschillende, interessante, inzichten ontstaan in het vergistingsproces en de mestraffinage. Byosis is ervan overtuigd dat met de nieuwe ketenpartners en gedeelde ervaringen een verdieping in het mestverwerkingsprogramma komt alsmede die van biogas installaties. De komende jaren zullen de resultaten daarvan zichtbaar worden.

 

Ook heeft het doorlopen traject voor Byosis veel naamsbekendheid opgeleverd en wordt zij als MKB bedrijf nu veel meer gezien als professionele kennispartner dan dat dit voorheen het geval was. Het heeft ons  geleerd om nog meer naar buiten te kijken en niet alleen op de technologie (door)ontwikkeling te zitten maar juist uitdragen dat er een interessante oplossing voor handen is die haalbaar en schaalbaar is. Het samenwerken met partners in het zelfde werkveld heeft verdieping en winnaars opgeleverd.

 

Voor de uitvoering van dit project heeft Byosis een subsidie gekregen van het programma Schoon en Zuinig 2012. Dit wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Nederland (POP). Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze programma’s zijn onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland