Gedeputeerde Staten heeft haar plannen gepresenteerd voor duurzame energie. Op 18 juni zijn deze behandeld in de Statencommissie. De nota Herijking Nieuwe Energie is een goed leesbaar stuk met heldere analyses. De provincie mikt nu op 12.5% hernieuwbare energie in 2020.

Bio-energie blijft belangrijk, de inzet is 10 PJ per jaar. Verder wil de provincie het draagvlak van bio-energie verhogen door een aantal maatregelen:

–          biomassa zoveel mogelijk toepassen voor hoogwaardige toepassingen en de inzet 1e generatie biomassa beperken 

–          inzet van kleinschalige boerderij vergisters stimuleren

Verder wil de provincie de werking van het Energiefonds verbeteren, technische pilots ondersteunen, een bio-energiedorp starten en innovatie stimuleren tussen maakindustrie en kennisinstellingen met een Open Innovatiecentrum Bio-energie.

De nota is op 18 juni worden besproken in de Statencommissie. Ook BEON heeft daar een bijdrage geleverd. Voor meer info, download de nota Herijking Programma Nieuwe Energie.