Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil de nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, de SDE+, volledig focussen op een efficiënte aanpak om de Europese doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen. Gegeven de moeilijke budgettaire situatie is het daarbij volgens Verhagen van belang iedere euro zo efficiënt mogelijk te besteden en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dat blijkt uit een brief die de minister dinsdag 30 november naar de Tweede Kamer stuurt. ‘Alleen door deze efficiënte aanpak zetten we een goede stap in de richting van onze energiedoelen,’ aldus Verhagen.


Robuust en flexibel

De SDE+ moet volgens Verhagen robuust zijn en flexibel waar het gaat om technologische ontwikkelingen. Daarom wordt de subsidie aan een maximumbedrag per kilowattuur (kWh) gebonden. Ook wordt de openstelling van de regeling gefaseerd waarbij het subsidiebedrag in de eerste fase het laagste is en in de vierde en laatste fase het maximum bereikt. Het maximum dat de minister wil stellen aan het basisbedrag is 15 cent per kWh. Ondernemers die goedkoper uitkunnen dan het basisbedrag dat is vastgesteld voor hun categorie, vergroten hun kans op subsidie. Door de nieuwe opzet wordt onnodige verspilling van belastinggeld door oversubsidiëring voorkomen.
SDE+ in 2011

Om de regelgeving aan te passen en genoeg voorbereidingstijd voor de sector te hebben gaat de nieuwe regeling op uiterlijk 1 juli 2011 open. Technologieën die in elk geval voor subsidiëring in aanmerking komen zijn wind op land, vergistinginstallaties en afvalverwerkingsinstallaties. Het betreft relatief ‘goedkope’ opties om duurzame energie in Nederland echt een impuls te geven. Innovatieve ondernemers krijgen daarnaast toegang to de vrije categorie. In de vrije categorie is ruimte voor technologieën die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 cent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties. Grootschalige bij- en meestook van biomassa in kolencentrales is een kosteneffectieve manier om de duurzame energie doelstelling voor 2020 dichterbij te brengen. Maar deze optie legt snel een fors beslag op het beschikbare budget. Verhagen onderzoekt daarom of hij dit op een andere manier kan stimuleren.

Financiering

De SDE+ zal zoals in het regeerakkoord is afgesproken worden gefinancierd uit een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven en mogelijk voor een deel door een kolen- en gasbelasting. De minister bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor, dat uiterlijk medio 2011 naar de Tweede Kamer gaat. Het regeerakkoord voorziet in kasuitgaven voor de SDE+ vanaf 2013. Toch kan de SDE al in 2011 worden opengesteld, omdat er een periode zit tussen het afgeven van een subsidiebeschikking en de realisatie van een project. Subsidiëring vindt pas plaats als duurzame energie wordt geproduceerd. De minister wil voor 2011 een budget van maximaal 1,5 miljard euro openstellen om verplichtingen voor de SDE+ aan te gaan. Hij verwacht deze verplichtingenruimte gedurende deze kabinetsperiode geleidelijk op te kunnen laten lopen.

Innovatie

De SDE+ richt zich primair op het halen van de Europese doelstellingen op de korte termijn. Om de hoge kosten van technologieën die nu nog relatief duur zijn maar op de middellange termijn een grote bijdrage kunnen leveren naar beneden te brengen, ontwikkelt Verhagen een nieuwe aanpak. Energie is hiertoe aangemerkt als topgebied in het Regeerakkoord. Ook het onderzoek bij ECN zal zich richten op typische terreinen waar Nederland sterk in is.

Voor meer informatie, zie de kamerbrief van de Minister aan de Kamer.