Het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Het cluster zet zich breed in voor de ontwikkeling van duurzame energie in Overijssel en Gelderland.

BEON

ACTUEEL

Oost-Nederland is groen en gaat voor groen

Oost-Nederland is een groen gebied. Het bezit uitgebreide landgoederen met vele bossen. Het platteland staat bekend om zijn vele houtwallen. De dorpen en steden hebben van oudsher parken en kennen veel groen in de bebouwde omgeving. Kortom, Oost-Nederland is rijk aan biomassa. Door de kracht van de zon groeit de hoeveelheid biomassa elk jaar weer bij. Daarnaast zijn er belangrijke biomassastromen uit de landbouw, de agro-industrie, de houtindustrie en uit diverse afvalstromen die voor een belangrijk deel nog onvoldoende benut worden als energiebron. Biomassa is een goed toepasbare hernieuwbare en duurzame energiebron voor deze en toekomstige generaties. Met extra inspanning en met goede samenwerking, moet het mogelijk zijn om de helft van de klimaatdoelstelling van Oost-Nederland te bereiken met de inzet van bio-energie. Bio-energie is belangrijk voor Oost-Nederland, nu en in de toekomst.

Sterk innovatief

Grote uitdagingen staan de wereld te wachten op energiegebied. Huidige technieken schieten tekort. Zowel de voortdurende verbetering van bestaande systemen als de ontwikkeling van nieuwe omzettingsroutes blijven nodig. In Oost-Nederland is een unieke combinatie aanwezig van kennisinstituten, technologie-ontwikkelingsbedrijven en duurzame energiebedrijven met internationale naam en faam op het gebied van hoogwaardige bio-energiesystemen. Door goed samenspel tussen deze partijen kunnen duurzame energietoepassingen en belangrijke innovaties snel en effectief doorgevoerd worden van concept naar eindgebruik.

Doelstelling

Het doel van het Bio-energiecluster Oost-Nederland is enerzijds het bevorderen van bio-energie in Oost-Nederland en anderzijds het bevorderen van de ontwikkeling van bio-energietechnologieën. Het cluster wil dit doel bereiken door het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instituten en bedrijven in Oost-Nederland.

Invulling

Het cluster wil als maatschappelijke partij de regionale overheid ondersteunen bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen. Het cluster heeft een convenant getekend met de provincie Overijssel waarbij over en weer afspraken zijn gemaakt met concrete gezamenlijke doelstellingen en wederzijdse toezeggingen. Het cluster wil daarnaast een vruchtbare voedingsbodem zijn voor het ontwikkelen van nieuwe bio-energietechnologieën.

De samenstelling

Het cluster is samengesteld uit bio-energiepartijen die elkaar qua eigenschappen goed aanvullen. Bijzonder is dat de gehele productieketen van brandstof tot eindproduct wordt afgedekt. Dit is ook het geval voor de technologie ontwikkelingsketen. Partijen in het cluster dekken samen het hele traject af van pril concept tot commerciële installatie. Dit maakt het samenwerkingsverband uniek in Nederland en daarbuiten.

Sterke punten

Het cluster voelt zich met name sterk waar het gaat om het ontwikkelen, bouwen en bedrijven van:

  1. bio-olie en pyrolyse-olie productie-installaties en toepassingen van de producten in de regio;
  2. groen gas productie- en opwerkingsinstallaties en netwerken
  3. houtverbrandingssystemen voor warmte en/of elektriciteit inclusief inzamelstructuren voor snoeihout.

Activiteiten

Activiteiten van het cluster bestaan uit:

  • samenbrengen van partijen
  • organiseren van workshops
  • verspreiden van informatie over bio-energie aan deelnemers en derden
  • in kaart brengen van de kansrijke gebieden voor bio-energie in de regio
  • ondersteunen van initiatieven van deelnemers
  • afstemming van plannen met de provincies in Oost-Nederland
  • aangaan van contacten met andere regio’s, in Nederland en in het buitenland

Organisatie

Het cluster heeft de juridisch vorm van een stichting, maar de structuur heeft veel weg van een vereniging waarbij de deelnemers een actieve rol vervullen in de organisatie en de gezamenlijke activiteiten. Het bestuur bestaat uit mensen die voorgedragen zijn door de deelnemers en die hun sporen hebben verdiend op het gebied van duurzame energie. Een cluster-coördinator is door het bestuur aangesteld om activiteiten te initiëren en coördineren. Deze wordt bijgestaan door een groep experts die hiervoor zijn vrijgesteld door de deelnemers.

Financieen

Het cluster dekt haar uitgaven uit inkomsten uit bijdragen van haar deelnemers en uit projectinkomsten en uit bijdragen van de provincies Overijssel en Gelderland (EFRO).

Geschiedenis

Het cluster is in 2007 opgericht door een vijftiental partijen. In augustus 2008 werd het eerste convenant getekend met de provincie Overijssel dat voorzag in een substantiële financiële ondersteuning. Dit convenant is in 2015 en 2018 verlengd voor wederom drie jaar. Inmiddels is het aantal leden verdubbeld en is het cluster uitgegroeid tot belangrijke overlegpartner voor regionale partijen op het gebied van bio-energie en duurzame energie opwekking.

Duurzaamheid

Voor de ontwikkeling van nieuwe bio-energie projecten hanteert BEON strenge duurzaamheidsnormen. Zie hiervoor het Mission Statement.