Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en aanbod in het Euregio gebied. Het betreft hier delen van Gelderland, Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Het project brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de nieuwsbrief van maart 2012 lezen.

biores-nieuwsbrief-2

In de vorige Biores nieuwsbrief stonden beleidszaken centraal. In deze vierde uitgave trekken we weer het veld en het laboratorium in. We gaan in op het succes van maïs, aan de hand van ontwikkelingen in het Emsland en de Graafschap Bad Bentheim. Verder bekijken we hoe succesvol alternatieven voor maïs kunnen zijn. Ook is er aandacht voor schimmels en een mogelijke rol ervan in het vergistingsproces. Maar eerst is er kort aandacht voor de op te richten Nederlands-Duitse Bioenergievereniging. Het is de bedoeling dat deze vooral na 2012 voortgaat op de weg die met Biores is ingeslagen. In volgende nieuwsbrieven leest u er ongetwijfeld meer over.

Op weg naar een nieuwe, grensoverschrijdende Bioenergievereniging
Er wordt niet over één nacht ijs gegaan. Na twee jaar goede samenwerking in het kader van het project Biores en twee oriënterende bijeenkomsten begint de nieuwe Nederlands-Duitse vereniging voor energetische benutting van organische reststoffen concreet gestalte te krijgen. Vermoedelijk al begin mei zal de officiële oprichting plaatsvinden van de vereniging. Lees meer…

De opmars van maïs
Waar de teelt van maïs in Emsland/Grafschaft Bentheim in 2001 nog minder oppervlak innam dan de graanakkers, daar overtreft maïs in 2011 de twee grootste tegenstrevers samen (graan en aardappelen). Deze succesvolle opmars heeft vooral te maken met de combinatie van hoge opbrengst per hectare en geringe productiekosten? Lees meer…

Onderzoek naar ‘andere’ biogasgewassen
Energiemaïs is en blijft in termen van biogasopbrengst en teelteigenschappen een kampioen. Met name om monocultuur tegen te gaan is het zinvol om alternatieven te overwegen. In het kader van Biores zijn enkele van die andere biogasgewassen – vooral tussengewassen – nauwgezet onder de loep genomen. Lees meer…

‘Verschimmeling’ van gistingsresidue
Met behulp van de Phanerochaete chrysosporium-schimmel kunnen mogelijk ligninehoudende bestanddelen uit het gistingsresidu van het biogasproces worden afgebroken en alsnog beschikbaar komen voor biogas-productie. De eerste onderzoeksresultaten aan de Fachhochschule Münster zijn dermate veelbelovend dat deze ‘verschimmeling’ nader bestudeerd gaat worden. Lees meer…

Het project wordt vanuit INTERREG IV-A gefinancierd, d.w.z. 50% van de gelden komt van de EU. 15% wordt respectievelijk door Bundesländer Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en de provincies Gelderland en Overijssel gefinancierd. 20% dragen de projectpartners bij.