In de KRO uitzending van Reporter van afgelopen vrijdag 16 november 2012, is een zeer negatief beeld van de biogasbranche gegeven. In de installaties zouden grote hoeveelheden ontoelaatbare producten worden verwerkt. Vergisters zouden een groot gevaar zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) heeft grote moeite met de zeer eenzijdige berichtgeving van Reporter. Toevoegen van reststromen uit de akkerbouw aan mest is aan zeer strikte regels verbonden.  Op naleving wordt nauwlettend gecontroleerd door diverse instanties. BEON acht het onwaarschijnlijk dat het veel gebeurd. Zoals Aike Maarsingh, voorzitter van de branchvereniging BBO zegt:  “Veel eigenaren van vergisters zijn agrariërs. Die zijn zuinig op hun grond en vee. Het vergisten van mest is een nevenactiviteit; ze zullen ten koste van alles willen voorkomen dat de kwaliteit van de bodem en /of de gezondheid van het vee schade oploopt. De mest uit de vergister moet gegarandeerd betrouwbaar zijn; de agrarische installaties zullen hier ten allen tijde voor waken! ”

Voor reststromen die niet in een mestvergister mogen (bijvoorbeeld afval van restaurants), bestaan andere systemen om er nog bruikbare energie uit te halen. BEON partijen zijn hier direct bij betrokken. Deze vergistingsinstallaties staan bij afvalverwerkers, bedrijven of bij een afvalwaterzuivering. Het eindproduct wordt als afval zorgvuldig behandeld. Hier zijn strikte regels voor om te voorkomen dat het milieu of de volksgezondheid in gevaar komt. Reststoffen die in een industriële biogasinstallatie worden gedaan, kunnen daarna niet zonder meer als meststof dienen.

Biogas levert een wezenlijke bijdrage aan duurzame energie in Nederland. De sector heeft met hulp van de overheid initiatieven genomen om de energie te benutten die in biomassa aanwezig is. De deelnemers van BEON werken er samen hard aan om het rendement van mestvergisters verder te verbeteren en om te helpen bij het ontwikkelen van verbeterde concepten om biomassastromen van uiteenlopende samenstelling op een verantwoorde wijze te benutten voor duurzame energie. Ook verzorgen BEON deelnemers cursussen voor biogasproducenten en geven adviezen. Deze activiteiten dragen bij aan een veilige bedrijfsvoering van vergisters.

Ook blijft BEON pleiten voor een faire vergoeding voor vergisters die uitgaan van mest en schone reststromen. Het voorbeeld van de agrariër in de uitzending die grote moeite heeft om met zijn mestvergister rond te komen, is schrijnend en verdient veel meer aandacht. Mestvergisting heeft naast de opwekking van duurzame energie, nog veel meer positieve milieueffecten, zoals het terugdringen van broeikasgassen en het verminderen van de ammoniakuitstoot.