Belangrijk voor verduurzaming warmtevoorziening

Mest blijft de grondstof met geweldig potentieel. Nog maar amper 4% wordt benut voor energie. De mogelijkheden als lokale energiebron worden ook genoemd bij de besprekingen over de regionale energiestrategie en de visie op de warmtetransitie. In welke regio je ook bent in Oost-Nederland, zo weet Frans Feil uit eigen ervaring. Hij leidt de workshop over vergisting. Bijna alle bedrijven die actief zijn op het gebied, hebben zich aangemeld, van adviseurs tot systeembouwers. Ook de provincie, LTO, de netwerkbedrijven en het Energiefonds zijn erbij.

Ideale biobrandstof

Over bio-energie is afgelopen jaar zwaar gediscussieerd, maar biogas en groen gas kwam ongedeerd uit de strijd. Deze biobrandstof gaat Nederland door de energietransitie heen helpen. Gelukkig aan mooie voorbeelden in Overijssel geen gebrek. Zouden deze normaal op de Nieuwe Energiedag zijn gepresenteerd,  nu is een camerateam langs de installaties geweest die afgelopen jaar zijn gerealiseerd. “Als de helft van alle mest zou worden vergist, dan kan er 100 miljoen aardgas worden bespaard”, volgens Frans Feil in de intro van de film.

Mestvergister Kampen

Een van de installaties die afgelopen jaar is gerealiseerd is de mestvergister bij Kampen. HoSt heeft daarin ook zelf geïnvesteerd.  Het bedrijf heeft afgelopen jaren veel boerderijvergisters (Microferms) gerealiseerd, vooral in Oost-Nederland. Vooral waar mest is van meer dan 400 koeien, daar is een microferm interessant. Bij voorkeur met duurzame stallen waar de mest direct de vergister in kan gaan.

Gas-invoeding

Biogas wordt ter plaatse opgewerkt naar groen gas. Cruciaal is de samenwerking met het gasnetbedrijf vooral in verband met het opvangen van de zomerproductie van de vergister. Lokale gasvraag is dan laag en het kan nodig zijn dat een verbinding gemaakt moet worden met een net verderop:

De aanwezige netwerkbedrijven Rendo en Cogas lichten desgevraagd toe hoe ze hierin staan. Zij hebben inmiddels ervaring met het koppelen van meerdere netten en eventueel oppompen van gas naar een hogere druk leiding (turbo-booster) en faciliteren graag bij initiatieven.

Belangrijk aandachtspunt blijft ook de ruimte die in het bestemmingsplan worden geboden en de mogelijkheden die de gemeente heeft om dit aan te passen. Ook de lokale bekendheid met mestvergisting is essentieel voor een snelle vergunning. Deze ontbreekt soms. Doorn in het oog is dat zelfs boerderijvergisters die voldoen aan NTA9766 en die zouden moeten kunnen volstaan met een melding, nog vaak een lang vergunning traject door moeten.

Stijgend vertrouwen

Ben Olde Keizer is blij met het stijgend vertrouwen in de technologie. Vooral voor financiers is dat belangrijk. Hij pleit tenslotte voor een verhoging van de grens van 400 kW voor boerderijvergisters en voor met meetellen van de emissievoordelen.

Klik voor presentatie: presentatie Ben Olde Keizer HoSt vergisting en groen gas productie

Verduurzaming van de melkveehouderij

Vergisten van mest is belangrijk, maar het mooiste is als dit gecombineerd kan worden met de verduurzaming van de landbouw. Rene Cornelissen (CCS) werkt daar met zijn bedrijf hard aan. CCS adviseert boeren en ontwikkelt nieuwe technologieën. Ook is het actief bij het ontwikkelen van biogashubs. Kritisch is daarbij de transportprijs. Als deze boven de 10 cent per m3 komt te liggen, is de case niet langer rendabel, zo heeft hij geleerd.

Met vergisting kan een grote bijdrage worden geleverd aan het verminderen van broeikasgassen. Vooral het verminderen van de methaanuitstoot telt enorm mee. Daarmee verdubbelt de impact.

Stikstof

Ook op het gebied van stikstof biedt de vergister geweldig perspectief. De landbouw is verantwoordelijk voor het merendeel van de stikstof uitstoot. Door vergisting in combinatie met een duurzame stal toe te passen met mestscheiding en stikstofstrippen, kan de ammoniakemissie worden gehalveerd. Dit kan 10-20% van de landelijke uitstoot schelen! Hij pleit ervoor dat de provincie de stikstofruimte inkoopt (75 euro/kg). Daarmee kan de financiering van de systemen prima worden geregeld en ontstaat er ruimte voor andere economische activiteiten.

Kijk voor de presentatie: presentatie Rene Cornelissen Vergisting en combinatie met verduurzaming van de landbouw

Slotwoord

BEON-voorzitter Rene Venendaal is blij met de praktijkverhalen en adviezen. Hij pleit voor zoveel mogelijk opwerken tot groen gas. Directe biogas toepassing kan vaak alleen uit bij continue afname en die is zeldzaam. Hij prijst ook de link met duurzame landbouw. Frans Feil  sloot de workshop af met een woord van dank voor ieders inbreng.