Online


woensdag 9 dec

Nationaal warmtecongres

Bio-energie voor warmtenetten: naar een convenant voor verantwoorde inzet

In deze sessie willen we werken aan een convenant voor verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Welke afspraken moeten we maken om tot een overtuigend boodschap te komen dat biomassa binnen deze kaders duurzaam en verstandig wordt ingezet? Dat kan over alles gaan: luchtkwaliteit, duurzaamheidsborging van de grondstoffen, inpassing van de optie in de lange-termijn verduurzamingsstrategie? De sector zou deze zaken kunnen gebruiken om een eigen gedragscode te ontwikkelen voor de ontwikkeling van projecten.

Het maatschappelijk sentiment rond biomassa is momenteel niet positief. Over de inzet van houtig materiaal (snippers, pellets) voor warmte is veel kritiek. Dat leidt er ook toe dat her en der moties worden aangenomen die verdere ontwikkeling blokkeren. Tegelijk ligt er wel een verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving, waarbij de vraag is hoe die gehaald kan worden zonder inzet van bio-warmte. Alternatieve opties als geothermie en aquathermie hebben zeker potentieel, maar zijn veel minder flexibel en nog niet overal beschikbaar tegen redelijke kosten.

We zullen in de sessie ingaan op het onlangs verschenen SER-advies over de inzet van biomassa. Opvallend is dat het rapport veel genuanceerder is dan viel op te maken in de pers en het maatschappelijk debat. Deze nuances zullen door Frans Feil (BEON) worden toegelicht. BEON is het samenwerkingsverband van 25 bedrijven in Oost-Nederland dat zich inzet voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen en dat zich inzet voor duurzame energie. Marc Londo (NVDE) zal ingaan op de verduurzaming van warmtenetten voor de gebouwde omgeving, de perspectieven die er zijn voor alternatieve opties, en de mate waarin de verduurzaming makkelijker gaat wanneer biomassa een beperkte bijdrage kan blijven leveren.

Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag met de inhoudsopgave voor een convenant voor de verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Daarin komen zeker aan de orde: (i) inpassing in een verduurzamingsstrategie, (ii) borging van duurzaamheid van de biomassa en (iii) afspraken over luchtkwaliteit, maar ook andere onderwerpen zijn welkom. Doel is om hiermee de patstelling rond dit onderwerp te doorbreken en een constructieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Marc Londo, Inhoudelijk Strateeg, NVDE
Frans Feil, Coördinator, Bio-energiecluster Oost Nederland
Maarten van Dongen, Projectleider Circulaire Economie, Projectleider Circulaire Economie

Je kunt je hier inschrijven.

Volledige kalender bekijken