Houtpellets blijken toch veel duurzamer dan gedacht. Dat blijkt uit een recente Royal HaskoningDHV-studie die de productie en inzet van pellets heeft vergeleken met de warmteproductie uit aardgas.

Het Jalo Biopellets concept

Jalo Biopellets ontwikkelt een fabriek om uit snoeihout uit landschapsonderhoud 100.000 ton/jaar aan biopellets te maken. Deze zullen vooral ingezet worden voor moderne houtpelletketels tot 1 MWth in de bebouwde omgeving (woningbouw en utiliteitsgebouwen). De grondstof wordt normaliter als houtsnippers afgezet als brandstof. Jalo is een deelnemer van BEON.

Bij pelletproductie zullen diverse bijproducten vrijkomen in de vorm van houtgruispellets, CO2 en surplus proceswarmte. Deze bijproducten zullen nuttig worden toegepast:

 • Als brandstof,
 • Als alternatief voor CO2 uit fossiele brandstoffen voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.
 • Levering van surplus proceswarmte aan omliggende bebouwde omgeving.

De studie

De studie is uitgevoerd door hetzelfde team van Royal HaskoningDHV dat eerder voor NVDE een studie heeft uitgevoerd waarin warmteproductie uit biomassa werd vergeleken met aardgas uit Rusland. Ook in de Jalo-studie wordt de gehele keten beschouwd – vanaf landschapsonderhoud of gaswinning tot warmtelevering – en wordt gekeken naar:

 • de emissies van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O)
 • de emissies van NOx, NH3 en SO2 en fijn stof (PM10).

Er zijn twee verschillende schaalgroottes vergeleken:

 • Toepassing als blokverwarming bij hoogbouw of grotere utiliteitsgebouwen (300 – 1.000 kWth).
 • Toepassing in kleinschalige ketels bij individuele huishoudens (< 50 kWth)

Het verschil is met name de kwaliteit van de rookgasreiniging.

De resultaten

De belangrijkste resultaten zijn:

 • Energie:
  • Meer dan 2 PJ/jaar besparing aan aardgas (bij 100.000 ton per jaar biopellets)
 • Emissies
  • Meer CO2 besparingen dan uitstoot, dit komt vooral door leveren van proceswarmte en afvang en gebruik van CO2 bij pellet productie.
  • Meer dan 1,5  keer meer NOx dan bij aardgas en in totaal 15 ton fijn stof (PM10) en 20 ton SO2 per jaar meer dan bij aardgas
 •  Milieukosten:
  • Voor grotere ketels (met stevige rookgasreiniging) bedragen milieukosten 20% – 40% van de kosten bij warmteproductie met aardgas.
  • Bij particulieren zullen milieukosten afhangen van de kwaliteit van de pelletkachel. Bij moderne kachels zal het saldo positief zijn vanwege de grote CO2-besparingen. Deze wegen op tegen de toename in overige emissies. Bij oude ketels is dit niet het geval.

Het studieteam adviseert Jalo Biopellets om hun product zoveel mogelijk in te zetten bij houtkachels met goede rookgasreiniging. Verder merkt het op dat alle positieve milieueffecten alleen gelden zolang landschap en bos duurzaam worden beheerd. Voor details wordt verwezen naar de Jalo studie DHVHaskoning