Meer mono-mestvergisting. Dat is één van de positieve uitkomsten van het recente biomassa-debat in de Gelderse Staten. Gelderse gedeputeerden zien het belang van mestvergisting in. Ze wil er zelfs actief voor gaan lobbyen. Zie de recente PS brief Strategische agenda biomassa als energiedrager.

Zoektocht

Het debat over biomassa wordt in Gelderland scherp gevoerd. Zeer scherp zelfs. Dat is weinig vruchtbaar in de zoektocht naar duurzame energieoplossingen. Vandaar dat het bestuur in haar strategische agenda gezocht heeft naar gemeenschappelijk draagvlak. Voordelen van houtverbranding blijft ze zien, ondanks de stevige kritiek. Vooral als tussenstap. Maatschappelijk zorgen deelt ze, vooral ten aanzien van emissies. De provincie gaat met bedrijven praten en scherp kijken naar de vergunningen. Verder bestaan zorgen over de beschikbaarheid van eigen Gelders snoeihout. De Gelderse installaties hebben meer capaciteit dan wat er jaarlijks bijgroeit in Gelderland.

Balans in strategische agenda

Om meer balans te brengen hebben de Gedeputeerde Staten duidelijke uitgangspunten opgesteld voor de Strategische Agenda. Voor meer achtergrond, zie de Visuele toelichting bij de strategische agenda biomassa.

 1. Slimme benutting van betrouwbare biomassa in Gelderland uit reststromen.
 2. Match tussen aanbod van Gelderse biomassa en verwerking daarvan binnen Gelderland. Hoogwaardige inzet van hout in bouw als onderdeel van circulaire economie. Nieuwe aanplant van bos voor houtbouw kan – als bijvangst – reststroom van hout vergroten.
 3. De vergunde en SDE beschikte biomassa-activiteiten leveren een goede – maar beperkte – bijdrage aan de overschakeling naar duurzame energie. Promoten – waar nodig – van toepassing best beschikbare technieken. Waar nodig bovenwettelijke voorzieningen treffen om ongewenste effecten te voorkomen. Daar waar dit kan, in vergunningen vastleggen. Ook inzetten voor bedrijven met een gemeentelijke vergunning.
 4. Innovaties rond biomassa-activiteiten:
  • Verduurzamen van warmtenetten. Geothermie wordt gezien als eindstation bij hoge temperatuur warmtenetten. De huidige biomassacentrales hebben dan een bescheiden rol voor levering van warmte op piekmomenten in hartje winter en voor de netbalans.
  • Biogas nodig voor hoogwaardige warmte in industrie en (goederen)transport.
  • Vergisten en verwaarden van mest bij boerenbedrijven met koeien en eigen land, als onderdeel van kringloop en precisielandbouw. Verwaarden betekent in deze context: de kwaliteit van product dat uit mest gemaakt wordt zo verbeteren dat het goed is voor vruchtbaarheid van bodem. Die technologie hiervoor kan nog verder ontwikkeld worden.
  • Industriële bedrijven met slibproductie en de verwerkers van groente, fruit en tuinafval (GFT);
  • Particuliere houtstook: streven naar verantwoord stoken met een hoger rendement en minder uitstoot. Aansluiting op afspraken in het Schone Lucht Akkoord.
 5. In gesprek met Rijk over instrumenten zoals subsidieregelingen en wet- en regelgeving om deze beter af te stemmen op Gelderse situatie en ambities. Daarnaast met alle overheden in gesprek om aanvullend te werken, samen één overheid.

Gelderland zoekt initiatiefnemers mono-mestvergisting

Gedeputeerde Staten ziet nog veel mogelijkheden voor mestvergisting. De mest van de koeien bij boerenbedrijven met eigen grond kan – met mono-mestvergisting – energie leveren. Deze vorm van vergisting wordt in Gelderland nog niet toegepast. Gelderland zoekt met potentiële initiatiefnemers uit de sector naar mogelijkheden voor deze vorm van mestvergisting en verwaarding op kleinere schaal direct op bedrijfsniveau. Eventueel met een netwerk-constructie waarbij enkele bedrijven samen op lokaal niveau worden gebundeld om bijvoorbeeld de industrie te voorzien van biogas.