Het finale eindverbruik van bio-energie is in 2011 slechts licht gegroeid. De groei bedroeg 0,2 PJ waarmee het totale finale eindgebruik van bio-energie uitkwam op 64,4 PJ (tegen 64,2 PJ in 2010). Hiermee levert bio-energie nu ongeveer driekwart van de in Nederland geproduceerde hernieuwbare energie. Dit blijkt uit het recentelijk door AgentschapNL gepubliceerde statusdocument bio-energie 2011.

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen productie bij afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Naast dat meer geïmporteerd afval is verbrand nam ook het aandeel biogeen in het afval toe, waardoor een groter deel aangemerkt kan worden als duurzaam opgewekt. Ook het aandeel bio-benzine en biodiesel nam toe. Dit komt echter voornamelijk door de administratieve dubbeltellingsregeling, producenten mogen hun geproduceerde biobrandstoffen in sommige gevallen dubbel tellen. Door deze dubbeltelling is de fysieke levering zelfs afgenomen.

Positief is dat kleinschalige systemen een steeds grotere bijdrage leveren aan de geproduceerde bio-energie. Zo nam het aandeel houtkachels bij zowel huishoudens als bedrijven toe. Ook op het gebied van biogas is een positieve ontwikkeling ingezet. In 2011 groeide het aandeel al licht, maar de verwachting is dat dit in de komende jaren nog verder zal toenemen. Mede door het in gebruik nemen van verschillende grote groen gas installaties. Zie ook onderstaande tabel.

Categorie Sector Bruto eindverbruik 2011 (PJ) Verandering t.ov. 2010 (PJ)
AVI’s Elektriciteit 6,9 0,5
Warmte 5,4 0,4
Bij- en meestook Elektriciteit 11,3 -0,3
Warmte 1,2 0,0
Houtkachels huishoudens Warmte 12,4 0,1
Houtkachels bedrijven Warmte 2,8 0,1
Overige verbranding Elektriciteit 2,9 -0,8
Warmte 2,5 -0,6
Biogas Elektriciteit 3,8 0,1
Warmte excl. biogas 4,0 0,1
Ruw biogas 0,9 0,0
Bio-benzine Transport 6,0 0,4
Biodiesel Transport 4,2 0,2
Totaal 64,4 0,2

In 2011 zijn 22 nieuwe bio-energieprojecten geïnitieerd. Opvallend is dat er maar één project in Oost-Nederland in gebruik is genomen. Dit is de GFT-vergister van Twence in Hengelo die een capaciteit heeft van 2,4 MWth en 2,4MWel. In 2011 werden zes nieuwe co-vergistinginstallaties in gebruik genomen, goed voor een capaciteit van 12,75 MWel. Daarnaast nam de groen gas productie toe met 19 miljoen Nm³ per jaar door het in gebruik nemen van vijf nieuwe installaties. Kleinschalige houtverbranding was goed voor drie nieuwe projecten met een capaciteit van 2.2 MWel en 14,35 MWth.

Het gehele Statusdocument bio-energie 2011 kunt u downloaden op de website van AgentschapNL.