De duurzame energiesector is tevreden met het resultaat uit de onderhandelingen rond het Energieakkoord binnen de SER. Na maandenlange onderhandelingen is er een gedetailleerd akkoord bereikt dat de basis legt voor een structurele omslag naar de inpassing van veel meer hernieuwbare energie in onze energievoorziening. De onderhandelingen waren heftig als gevolg van de grote verschillen in belangen. Het resultaat is echter een zeer verdedigbaar compromis. Het glas is meer dan halfvol, ook al mist het akkoord een breed gedragen visie over de lange termijn toekomst en de energietransitie, het resultaat legt meer als ooit de basis voor continuïteit voor de duurzame energiesector.

Eind 2012 is in de SER een proces gestart om te komen tot een breed gedragen energieakkoord. Met meer dan 40 partijen is onderhandeld aan verschillende tafels om een impuls te geven aan energiebesparing en het verviervoudigen van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland. De wijze waarop die groei zal worden gerealiseerd is nu vastgelegd- niet alleen op hoofdlijnen, maar ook in gedetailleerde beleidsmaatregelen. Kernpunten van het akkoord zijn:

  • een concrete invulling met maatregelen om de doelstelling om in 2020- 14% en in 2023- 16% van onze totale energievoorziening duurzaam op te wekken.
  • daarbij zal voor ca. 4500 MW aan windenergie op zee en voor ca. 6000 MW windenergie op land (samen energie voor ca. 2 mln huishoudens) worden gerealiseerd.
  • verdrievoudiging van het potentieel bio-energie en vervijfvoudiging van het potentieel duurzame warmte/koude (zoals bodemenergie, warmtepompen en zonnewarmte) in de komende 10 jaar.
  • structurele doorbraak voor zonnestroom voor meer dan 1 miljoen huishoudens via o.a. coöperaties die duurzame energie op kunnen wekken voor eigen gebruik.
  • impuls voor innovatieve technieken zoals energie uit water.

De Duurzame Energie Koepel was één van de onderhandelpartijen om tot dit akkoord te komen. “Het is geen visionair document geworden, maar ik zie het beslist als meer dan een half vol glas” stelt Teun Bokhoven die de onderhandelingen namens de Duurzame Energie Koepel voerde. “Het akkoord benoemt de juiste maatregelen om tot een structurele groei van hernieuwbare energie in Nederland te komen. Hiermee hebben we de kans om aan te sluiten bij de rest van Europa en onze industrie een nieuwe impuls te geven”.

In de komende week wordt het akkoord voorgelegd aan de achterbannen van de verschillende organisaties, waarna het eind volgende week kan worden bekrachtigd.