Bio-energiepartijen zijn zeer verontrust over de gevolgen van een begrenzing in de SDE+ voor bio-energie. De heer Vos (PvdA) is met zo’n voorstel gekomen afgelopen week. Zowel PBE als BEON hebben hun zorgen kenbaar gemaakt aan de Kamer. De begrenzing zou de sterke groei in bio-energie en innovatie bij het bedrijfsleven sterk beletten.

BEON wijst op de grote stappen die gemaakt zijn op het gebied van vergisting en de productie van groen gas. De sector is buitengewoon innovatief. De efficiëntie van vergisters is aanmerkelijk verbeterd, verblijftijden zijn drastisch verkort en kosten van opwaardering van biogas tot groen gas, ook op kleine schaal, zijn stevig gedaald. Ook op vergassingsgebied is Nederland sterk. Het is verder gelukt om olie uit hout te produceren met het pyrolyse proces en partijen staan op het punt om dit op commerciële schaal te verwezenlijken. Systemen zullen – net als bij de andere omzettingsroutes –  goeddeels door Nederlandse bedrijven worden gebouwd. Innovatie zal naar verwachting sterk versneld doorzetten in de komende jaren. Daar is de industrie kranig genoeg voor.

Het merendeel van de benodigde biomassa komt van lokale bodem. Ook dit geeft een sterke impuls voor lokale werkgelegenheid. Deze is nu al zichtbaar in de regio, zo merkt BEON. Biomassa is en blijft uiterst belangrijk. Vooral op warmtegebied valt nog een enorme inhaalslag te maken. Met de aanpassing van de SDE+ in 2012 is dit in gang gezet. Dit proces dreigt nu in de kiem te worden gesmoord, zo vrezen de bio-energiepartijen van PBE en BEON.