In Andijk heeft HoSt onlangs een 15 MW biomassagestookte warmte-krachtcentrale in bedrijf genomen voor de productie van warmte en elektriciteit uit snoeihout. Deze installatie is uniek. Emissiemetingen tonen aan dat deze zeer weinig uitstoot. Uit metingen is gebleken dat het mogelijk is biomassa te stoken met lagere NOX-emissie (stikstofoxiden) dan aardgas. De NOx-emissienorm voor biomassacentrales is 145 mg/Nm3 rookgas. Aardgasketels stoten 70 mg/Nm3 rookgas uit. Andijk gaat voor minder dan 3 mg/Nm3 uitstoot!. En dit met een relatief geringe hogere investering van 2-3%.

Lage emissiegarantie

HoSt garandeert een NOx-emissie van maximaal 30 mg/ Nm3. De warmte geleverd door deze centrale wordt dan al met 60% minder NOx geproduceerd in vergelijking met gasketels. Zodra de rookgassen in de kassen van de omliggende glastuinbouw worden geleid, zullen ook de huidige gasmotoren uit bedrijf gaan en wordt de NOx-emissie met circa 90% gereduceerd. De rookgassen zijn reeds voldoende schoon om in de nabije toekomst direct in de kassen te injecteren voor de noodzakelijke CO2-bemesting voor de groei van de gewassen.

Ook andere emissies zijn zeer laag. De (fijn)stofemissie is slechts 0,5 mg/Nm3, waar grote afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) aan de eis van 5 mg/Nm3 moeten voldoen. CxHy (koolwaterstoffen) is beneden detectieniveau. De CO (koolstofmonoxide) is vergelijkbaar met de CO-emissie van een aardgasketel. De AVI’s in Nederland voldoen aan zeer strenge milieunormen en maken gebruik van schone stooktechnieken. De metingen tonen dat de biomassacentrale op alle fronten schoner stookt; in de praktijk worden waardes behaald die tot wel 90% lager zijn dan de grenswaardes waaraan een AVI moet voldoen.

Betere benutting van biomassa

De biomassa die in dergelijke centrales wordt gestookt is enkel afkomstig uit Nederland. Dit in tegenstelling tot houtpellets die worden geïmporteerd. De biomassacentrale in Andijk is toekomstbestendig ontworpen, zodat andere biomassa, zoals riet, ruimingsafval uit de kassen en papierslib in de toekomst ook kunnen worden verstookt.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ASN Bank en het Nationaal Groenfonds en werkt met lokaal snoeihout als brandstof.

Zie ook:

Biomassa en stikstof
Biomassa en CO2
Houtketels veel schoner dan verondersteld