Vol energie naar een biobased economy

Onder deze titel heeft op 5 november 2015 de zesde editie van de Bio-energiedag Oost Nederland  plaatsgevonden. Zo’n 150 deelnemers van bedrijven, kennisinstellingen, financiële instellingen en overheid bezochten dit jaar de Bio-energiedag in Zwolle. Hier hebben partijen uit Overijssel en Gelderland voor een nationaal en internationaal publiek hun mijlpalen gepresenteerd die het afgelopen jaar zijn behaald. De sprekers zijn ook ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bio-energieproductie en op innovatie. Bio-energie wordt gezien als essentiële wegbereider voor de biobased economy: een samenleving waarin biomassa ingezet wordt voor duurzame productie van energie en materialen.

 Van hotspot Hengelo naar gangmaker Zwolle

Voorbeelden zeggen meer dan duizend woorden. De Bio-energiedag begon met excursies bij een tweetal installaties die dit jaar zijn opgeleverd: de Empyro olie-uit-hout fabriek en de hout gestookte warmtecentrale van Warmtenet Hengelo bij het bedrijvenpark Westermaat Noordoost. Beide installaties staan in Hengelo. Deze Twentse stad lijkt wel de hotspot te worden op bio-energiegebied. Ook het Waterschap Vechtstromen[p1]  en het afval- en energiebedrijf Twence  zijn druk bezig met nieuwe installaties. Wethouder Elferink benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van lokale samenwerking en de inzet van de gemeenten op de ontwikkeling van lokale bio-energie.

Na de inspirerende excursies volgden de deelnemers het tweede gedeelte van de Bio-energiedag op het provinciehuis in Zwolle, waar ze van harte welkom werden geheten door gedeputeerde Lievers. Hij wil in de provincie naar een aandeel van 20% hernieuwbare energie in 2023. Dat is meer dan de 16% die landelijk in het Energieakkoord is afgesproken. . Biomassa is daarbij erg belangrijk en hij is blij met de initiatieven die op de bio-energiedag zijn gepresenteerd. Hij ziet BEON als strategische partner voor de verdere vormgeving en uitvoering van het bio-energiebeleid. De provincie wil ook een belangrijke gangmaker blijven voor lokale energie. Lievers ziet daarom uit naar de verkiezing van de Bio-energiebuurt van Overijssel. Drie dorpen zijn hiervoor genomineerd; zij doen op 19 november a.s. mee aan de Energy Pitch Bio-energiebuurten in Olst.

Samenwerking voor meer bio-energie

De provincies in Oost-Nederland staan voor stevige uitdagingen. Ambities in het Energieakkoord kunnen alleen worden gehaald met een sterke verhoging van de bio-energieproductie. Het eigen bedrijfsleven wil zich daar stevig voor inzetten. In Overijssel hebben Provincie en bio-energiepartijen begin dit jaar een convenant getekend om dat te bereiken.

De bio-energiepartijen zijn verenigd in het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON). Ze hebben voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven een uitbreid actieplan opgesteld dat voorziet in grotere samenwerking in de realisatie van projecten en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

De provincie zal zich blijven inzetten voor een goed investerings- en innovatieklimaat ten aanzien van bio-energie.

Het belang van bio-energie en de verwaarding van biomassa

Bio-energie en verwaarding van biomassa inclusief reststromen gaat goed samen. Veel beter dan vaak wordt verondersteld. Business cases worden door die combinatie versterkt. Bio-energie wordt gezien als basis in de biomassawaardepiramide. Mestvergisters draaien vaak beter in combinatie met nuttige warmteafzet, mestverwerking en verwaarding van digestaat. Pyrolyse wordt gezien als proces voor de verwerking van reststromen en de productie van hoogwaardige biobrandstoffen of chemicaliën. Met verbranding van reststromen kan processtoom worden opgewekt voor de industrie. Bio-energiepartijen werken daarom graag samen met andere sectoren. BEON is sinds vorig jaar deelnemer in het BIC-ON overleg: het samenwerkingsprogramma in Oost-Nederland voor biobased economy. Ook adviseert het cluster als kennispartner bij de uitvoering van het programma Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De organisatie kijkt met voldoening terug op de Bio-energiedag. Presentaties waren goed en werden goed bezocht. Alle bijdragen zijn op onze website te bekijken.