Het bestuur van het Bio-energiecluster BEON heeft in een brief aan Gedeputeerde Van Dijk van de provincie Gelderland haar grote zorgen overgebracht over de positie van bio-energie in het concept Gelders Energie Akkoord.  “De inzet van het Akkoord is niet bemoedigend voor onze sector. Bio-energie komt er uiterst bekaaid van af. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de kracht van de sector in Oost-Nederland en het belang van bio-energie vooral als basis voor duurzame warmte en duurzame transportbrandstoffen“, zo schrijft ze.

“We merken dat Gelderland goed bezig is met bio-energie. Recente voorbeelden zijn Groen Gas Gelderland in Bergerden, Groot Zevert in Beltrum, MPD Groene Energie (BDV) in Ede en Enerwood van Bruins & Kwast in Duiven. Ook zijn er belangrijke plannen rondom de herinrichting van het terrein van de Gelderland centrale in Nijmegen. Belangrijke initiatieven voor de productie van duurzame energie en voor de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.”

De sector merkt op dat het grote belang van regionale bio-energie wel wordt aanvaard in het Nationale Energieakkoord, maar dat dit belang niet wordt teruggevonden in het Gelderse. “Dit is vooral opmerkelijk gezien de enorme potentie die de provincie heeft!”

Verder schrijft BEON over het belang van bio-energie:

          Van de 186 PJ overige duurzame energie in het Nationale Energieakkoord wordt een bijdrage verwacht van zo’n 100 PJ uit regionale bio-energie. Gelderland zou moeten streven naar minstens 10 PJ (nu 5 PJ).

          De Minister verwacht substantiële productie van kleine houtketels. De potentie voor het laatste wordt ingeschat op 16 PJ landelijk. Dat is goed voor 2 PJ voor Gelderland.

          De productie van groen gas moet naar 30 PJ landelijk. Dat betekent ook 3 PJ aan gas uit regionale mest- en slibvergisters in Gelderland.

          Pyrolyse maakt met de nieuwe fabriek grote stappen door. Er is grote potentie voor industriële duurzame warmteproductie niet alleen in Borculo, maar ook elders in Gelderland.

De stelling is dat “alle zeilen bijgezet moeten worden om de afgesproken targets te halen en dat vol enthousiasme op alle bestuurslagen nodig is. Dat enthousiasme straalt het Energieakkoord niet uit.”

Het cluster is een samenwerkingsverband van ruim 25 bedrijven en instellingen in Oost-Nederland. Ze zet zich in voor meer bio-energie in Gelderland en Overijssel en een snellere technologieontwikkeling. Een deel van BEON´s leden heeft haar vestiging in Gelderland en een grote groep is direct betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van bio-energie investeringen in de provincie. BEON is vorig jaar door het BIC-ON programma management gevraagd om invulling te geven aan de bio-energiepijler. Ook op deze wijze is het cluster bij biomassa ontwikkelingen in Gelderland betrokken.

Het cluster concludeert dat zij amper betrokken is geweest bij de totstandkoming van het concept akkoord. Zij heeft dit ook gemeld aan het secretariaat van het akkoord. “Hieraan zou tegemoet worden gekomen, maar we hebben dat nog niet terug kunnen vinden in het besluitvormingsproces of in de inhoud van het akkoord.”

Tot slot schrijft ze “Wij zien graag een provinciaal beleid dat regionale bio-energie blijft stimuleren, dat het nationaal Energieakkoord van harte ondersteunt en dat volop gedragen wordt door de lokale bio-energiesector! Het huidige concept energieakkoord is nog onvoldoende in balans en uitgewerkt om hieraan invulling te geven.”