Arnhem- Woensdag 17 december hebben Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met het beschikbaar stellen van € 1,6 miljoen subsidie voor zeven grensverleggende biobased innovaties. Bedrijven en overheden versterken hiermee de bio-economie in Oost Nederland.

Het gaat om de volgende projecten:

1.  ‘Verwerking papierslibben tot pyrolyse-olie en mineralen ten behoeve van hergebruik in de papierindustrie’ (Alucha Management bv, max. € 250.000,- subsidie). In dit project wordt een pilotinstallatie ontworpen, gebouwd en getest waarin  papierslib via pyrolyse wordt omgezet in bio-olie en mineralen voor hergebruik in papier. Het project is een opmaat voor een installatie op industriële schaal. Bij gebleken succes kan op deze manier ca. 120.000 ton Gelderse papierslib worden hergebruikt.

2. ‘Optimale verwaarding van rundveemest’ (Stichting Biomassa, € 79.150 subsidie). In dit pilotproject worden via een dubbele mestscheiding drie producten gemaakt: ligboxvulling, een mineralenconcentraat dat het gebruik van kunstmest vervangt, en een fosfaatrijke reststroom. Deze scheiding gebeurt op het rundveebedrijf. Slechts een klein deel van de mest, namelijk de fosfaatrijke meststroom wordt afgevoerd, en elders verwerkt tot biogas en een fosfaatrijk product.

3.  ‘Verwerking van eendenkroos en andere groene bladmassa tot eiwitten voor food, feed en non-food toepassingen’ (ABC Kroos, € 342.160 subsidie). Deze investering in een proeffabriek levert zuivere eiwitten uit eendenkroos, in volumes die geschikt zijn voor testen in de voedingsmiddelenindustrie. De technologie is ook bruikbaar voor raffinage van andere eiwitrijke biomassastromen. De investering vindt plaats op het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek, op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo.

4.  ‘Realisatie experimenteerlocaties’ voor duurzame mestverwerking (Stichting Biomassa, € 282.070 subsidie). In dit project wordt een experimenteerlocatie ontwikkeld en gerealiseerd waar snel, gedurende kortere of langere termijn,  innovatieve installaties en concepten voor de verwerking van mest en daarmee verband houdende oplossingen kunnen worden geplaatst, getest, geëxploiteerd en geoptimaliseerd.

5.  Businesscases circulaire water- en grondstoffenfabriek Voorst’ (Waterschap Vallei en Veluwe € 78.000 subsidie). In dit project wordt in samenwerking met afvalverwerker Attero de haalbaarheid onderzocht van de eerste, volledig circulaire waterzuiveringsinstallatie, voor de productie van schoon water, grondstoffen (humuszuren, alginaat, cellulosevezels, bio plastics) en energie.

6. ‘ECOFERM: De kringlopen naar een hoger plan’ (ECOFERM Kroes B.V, € 100.000). In deze pilot worden enkele veelbelovende technieken getest om een (voedselveilige) algen/kroosteeltvloeistof uit digestaat te bereiden, waarbij met de beschikbare energie van de vergisting de mineralenstroom ontwaterd wordt, dit water op de boerderij wordt hergebruikt voor de teelt van eiwitrijk veevoer (kroos/algen), en mineralen in hoogwaardige vorm de boerderij verlaten.

7.  ‘Technologische doorontwikkeling en realisatie van nieuwe product-markt-combinaties met biocoal’ (Topell Energy, € 438.700 ) . Topell heeft een leidende positie verworven op gebied van biomassa torrefactie technologie. In dit project worden nieuwe product-markt combinaties getest en verder ontwikkeld om vervolgens naar de markt te brengen, voor bijvoorbeeld lokale bio-energie productie en voor de chemie.