Vergisting van natte biomassastromen is een belangrijk thema in de provincie Overijssel. Vergisting levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020. Hoewel de afgelopen jaren het aantal vergisters in Overijssel is toegenomen, verloopt de implementatie minder snel dan gewenst. Vanuit de sector komen er steeds meer signalen dat de bouw van nieuwe vergisters stagneert.

Om mogelijke verbeterstrategieën voor mest(co)vergisting in Overijssel goed te kunnen bepalen is het allereerst noodzakelijk een eenduidig beeld te krijgen van de problemen waarmee initiatiefnemers, eigenaren en exploitanten van installaties voor mest(co)vergisting en biogas/groengas productie in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Deze ervaringsproblemen zijn in recente jaren diverse keren punt van aandacht geweest in BEON bijeenkomsten, maar voor zover bekend niet op een gestructureerde wijze in een totaaloverzicht in kaart gebracht en met concrete documentatie gestaafd.

In dit rapport zullen eerst in onderdeel 1 de bestaande problemen/bottlenecks op het gebied van vergisting in kaart gebracht worden. Vervolgens zal een overzicht gegeven worden van de verschillende technieken die kansen bieden voor de toekomst.

Het onderliggende rapport is samengesteld door BEON met bijdragen van haar leden CCS, BTG, HoSt, Stimuland en Projecten LTO Noord. Deze partijen zijn verschillende malen bijeen geweest om zich te beraden op de situatie die is ontstaan ten aanzien van mestvergisting. In deze bijeenkomsten zijn knelpunten en oplossingen besproken. Na overleg met alle BEON deelnemers in december zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd zoals opgenomen in dit Actieplan.

pdfDownload het actieplan